Γέροντος Εφραίμ(του εν Αμερική)-- Επιστολαί.

Πνευματικά άρθρα και Αναγνώσματα.Αποσπάσματα από διάφορα βιβλία.

Συντονιστές: ntinoula, Συντονιστές

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
silver
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2574
Εγγραφή: Παρ Δεκ 29, 2006 9:00 am
Τοποθεσία: Κων/νος@Μόντρεαλ-Καναδά.
Επικοινωνία:

Re: ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ(του εν Αμερική)-- Επιστολαί.

Δημοσίευση από silver »

============================================================================================
Σταχυολογήματα Περί Νοεράς Προσευχής.

Α΄. Η προσευχή είναι από τας κυριοτέρας και ισχυροτέρας δυνάμεις, που κάνουν τον προσευχόμενον να αναγεννάται και του χαρίζουν σωματικήν και πνευματικήν ευεξίαν.

Β΄. Η προσευχή είναι τα μάτια και τα φτερά της ψυχής μας, και μας δίδει θάρρος και δύναμιν να αντικρύσωμε τον Θεόν.

Γ΄. Προσεύχου λοιπόν αδελφέ μου, με το στόμα, ώσπου να σε φωτίση η θεία χάρις να προσεύχεσαι και με την καρδίαν σου. Τότε θα συντελεσθή εντός σου με θαυματουργικόν τρόπον εορτή και πανήγυρις και δεν θα προσεύχεσαι πλέον με το στόμα, αλλά με την προσοχήν που λειτουργεί εις την καρδίαν.

============================================================================================

Άβαταρ μέλους
silver
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2574
Εγγραφή: Παρ Δεκ 29, 2006 9:00 am
Τοποθεσία: Κων/νος@Μόντρεαλ-Καναδά.
Επικοινωνία:

Re: ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ(του εν Αμερική)-- Επιστολαί.

Δημοσίευση από silver »

============================================================================================
Σταχυολογήματα Περί Νοεράς Προσευχής.

Δ΄. Εάν επιθυμής πραγματικά να αποδιώξης κάθε αντιχριστιανικήν σκέψιν και να εξαγνίσης τον νουν σου, αυτό θα το επιτύχης μόνον με την προσευχήν, διότι τίποτε δεν ημπορεί τόσον καλά να ρυθμίση τας σκέψεις μας, όσον η προσευχή.

Ε΄. Πρόσεξε, εάν είσαι οκνηρός και απρόσεκτος εις την προσευχήν, δεν θα σημειώσης πρόοδον ούτε εις τας επιδιώξεις αφοσιώσεώς σου εις τον Κύριον, ούτε εις την απόκτησιν της ειρήνης των λογισμών και της σωτηρίας.

Στ΄. Το όνομα του Ιησού Χριστού, που επικαλούμεθα εις την προσευχήν, περιέχει μέσα του αυτοϋπάρχουσαν και αυτοενεργούσαν ανορθωτικήν δύναμιν. Μην ανησυχής λοιπόν από την ατέλειαν και ξηρασίαν της προσευχής σου, αλλά περίμενε με επιμονήν τον καρπόν της συχνής επικλήσεως του Θείου Ονόματος.

============================================================================================

Άβαταρ μέλους
silver
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2574
Εγγραφή: Παρ Δεκ 29, 2006 9:00 am
Τοποθεσία: Κων/νος@Μόντρεαλ-Καναδά.
Επικοινωνία:

Re: ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ(του εν Αμερική)-- Επιστολαί.

Δημοσίευση από silver »

============================================================================================
Σταχυολογήματα Περί Νοεράς Προσευχής.

Ζ΄. Αι ηθικαί δυνάμεις που έχομε μέσα μας, όταν καθοδηγούνται από την προσευχήν, γίνονται ισχυρότεραι από όλους τους πειρασμούς και τους νικούν.

Η ΄. Η συχνότης εις την προσευχήν δημιουργεί μίαν συνήθειαν δια προσευχήν, που δεν αργεί να γίνη δευτέρα φύσις και φέρει συχνά τον νουν και την καρδίαν εις ανωτέραν ψυχικήν κατάστασιν. Η συχνότης εις την προσευχήν είναι ο μοναδικός τρόπος δια να φθάση κανείς εις το ύψος της αληθινής και καθαράς προσευχής. Αποτελεί το καλύτερον μέσον αποτελεσματικής προπαρασκευής δια προσευχήν και το ασφαλέστερον δρόμον δια να φθάση ο άνθρωπος εις το τέρμα της προσευχής και της σωτηρίας.

============================================================================================

Άβαταρ μέλους
silver
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2574
Εγγραφή: Παρ Δεκ 29, 2006 9:00 am
Τοποθεσία: Κων/νος@Μόντρεαλ-Καναδά.
Επικοινωνία:

Re: ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ(του εν Αμερική)-- Επιστολαί.

Δημοσίευση από silver »

============================================================================================
Σταχυολογήματα Περί Νοεράς Προσευχής.

Την εσωτερικήν προσευχήν ημπορεί να την αποκτήση, να την κάνη δηλαδή μέσον επικοινωνίας του με τον Κύριον, ο καθένας μας. Δεν στοιχίζει τίποτε, παρά την προσπάθειαν, της βυθίσεως εις την σιωπήν και εις τα βάθη της καρδίας μας και την φροντίδα δια την όσον το δυνατόν συχνοτέραν επίκλησιν του ονόματος του γλυκυτάτου Ιησού Χριστού, που γεμίζει τον άνθρωπον με αγαλλίασιν. Η βύθισίς μας εις τον εαυτόν μας και η εξέτασις του ψυχικού μας κόσμου, μας δίδουν ευκαιρίας, να γνωρίσωμε τι μυστήριον είναι ο άνθρωπος, να νοιώθουμε την ευφροσύνην της αυτογνωσίας και να χύνωμε πικρά δάκρυα μετανοίας δια τας πτώσεις μας και την αδυναμίαν της θελήσεώς μας.

============================================================================================

Άβαταρ μέλους
silver
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2574
Εγγραφή: Παρ Δεκ 29, 2006 9:00 am
Τοποθεσία: Κων/νος@Μόντρεαλ-Καναδά.
Επικοινωνία:

Re: ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ(του εν Αμερική)-- Επιστολαί.

Δημοσίευση από silver »

============================================================================================
Σταχυολογήματα Περί Νοεράς Προσευχής.

Ι΄. Όλη σου η ψυχή ας προσκολλάται με αγάπην εις τα νοήματα της ευχής, ούτως ώστε ο νους, ο ενδιάθετος λόγος και η θέλησίς σου, τα τρία αυτά συστατικά της ψυχής σου να γίνωνται ένα και το ένα τρία, διότι με τον τρόπον αυτόν ο άνθρωπος, που είναι εικών της Αγίας Τριάδος, έρχεται εις επαφήν και ενώνεται με το πρωτότυπον, όπως είπεν ο μέγας εργάτης και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής, ο θείος της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος ο Παλαμάς. «Όταν το ενιαίον, του νου γένηται τρισσόν, μένον ενιαίον, τότε συνάπτεται τη θεαρχική τριαδικώς μονάδι, πάσαν αποκλείσαν πλάνης είσοδον και υπεράνω καθεστός σαρκός και κόσμου και κοσμοκράτορος».

============================================================================================

Άβαταρ μέλους
silver
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2574
Εγγραφή: Παρ Δεκ 29, 2006 9:00 am
Τοποθεσία: Κων/νος@Μόντρεαλ-Καναδά.
Επικοινωνία:

Re: ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ(του εν Αμερική)-- Επιστολαί.

Δημοσίευση από silver »

============================================================================================
Σταχυολογήματα Περί Νοεράς Προσευχής.

ΙΑ΄. Σκοπός της ευχής είναι να ενώση τον Θεόν με τον άνθρωπον, να φέρη τον Χριστόν εις την καρδίαν του ανθρώπου.

ΙΒ΄. Όπου η ενέργεια της ευχής, εκεί ο Χριστός συν τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, η ομοούσιος και αδιαίρετος Αγία Τριάς.

ΙΓ΄. Όπου ο Χριστός, το Φως του κόσμου, εκεί φως αϊδιον του άλλου κόσμου, εκεί ειρήνη και χαρά, εκεί οι Άγγελοι και οι Άγιοι, εκεί η φαιδρότης της Βασιλείας.


============================================================================================

Άβαταρ μέλους
silver
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2574
Εγγραφή: Παρ Δεκ 29, 2006 9:00 am
Τοποθεσία: Κων/νος@Μόντρεαλ-Καναδά.
Επικοινωνία:

Re: ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ(του εν Αμερική)-- Επιστολαί.

Δημοσίευση από silver »

============================================================================================
Σταχυολογήματα Περί Νοεράς Προσευχής.

ΙΔ΄. Μακάριοι εκείνοι, όπου ενεδύθησαν το Φως του κόσμου, τον Χριστόν, εις την παρούσαν ζωήν, διότι αυτοί εφόρεσαν ήδη το ένδυμα της αφθαρσίας.

ΙΕ΄. Λοιπόν σκοπόν έχει η νοερά προσευχή να φέρη τον Χριστόν εις την καρδίαν του ανθρώπου, εξορίζοντας εκείθεν τον διάβολον και χαλώντας όλον το έργον, όπου είχε επιτελέσει εκεί δια της αμαρτίας. Διότι «εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, ίνα λύση τα έργα του διαβόλου»
(Ιωαν. 3,8 ), λέγει ο αγαπημένος Μαθητής. Όθεν μόνον ο διάβολος γνωρίζει την ανέκφραστον δύναμιν αυτών των πέντε λέξεων και δια τούτο με λυσσώδη μανίαν αντιστρατεύεται και πολεμεί την ευχήν.

ΙΣΤ΄. Άπειρες φορές οι δαίμονες δια στόματος δαιμονιζομένων ωμολόγησαν ότι καίονται από την ενέργειαν της ευχής.

============================================================================================

Άβαταρ μέλους
silver
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2574
Εγγραφή: Παρ Δεκ 29, 2006 9:00 am
Τοποθεσία: Κων/νος@Μόντρεαλ-Καναδά.
Επικοινωνία:

Re: ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ(του εν Αμερική)-- Επιστολαί.

Δημοσίευση από silver »

============================================================================================
Σταχυολογήματα Περί Νοεράς Προσευχής.

ΙΖ΄. Εφ΄όσον ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, εκείνοι όπου δεν Τον βλέπουν, όπου δεν Τον πιστεύουν, όλοι βεβαιότατα είναι τυφλοί. Καθώς το εναντίον πορεύονται εις το φως όλοι εκείνοι, όπου αγωνίζονται να κάμνουν τας εντολάς του Χριστού, αυτοί τον Χριστόν ομολογούν και ως Θεόν προσκυνούν και λατρεύουν. Και εκείνος όπου ομολογεί και έχει τον Χριστόν Κύριον και Θεόν του, ενδυναμώνεται με την δύναμιν της επικλήσεως του ονόματός Του εις το να κάμνη και το θέλημά Του. Ει δε και δεν ενδυναμώνεται, φανερόν είναι ότι ομολογεί τον Χριστόν με μόνον το στόμα, ενώ με την καρδίαν του, είναι μακράν από Αυτόν.

============================================================================================

Άβαταρ μέλους
silver
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2574
Εγγραφή: Παρ Δεκ 29, 2006 9:00 am
Τοποθεσία: Κων/νος@Μόντρεαλ-Καναδά.
Επικοινωνία:

Re: ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ(του εν Αμερική)-- Επιστολαί.

Δημοσίευση από silver »

============================================================================================
Σταχυολογήματα Περί Νοεράς Προσευχής.

ΙΗ΄. Η ευχή, όσον μας ενώνει με τον Χριστόν, τόσον μας ξεχωρίζει από τον διάβολον. Και όχι μόνον από τον διάβολον αλλά και από το φρόνημα του κόσμου, όπου γεννά και συντηρεί τα πάθη.

ΙΘ΄. Ο σατανάς της ευχής είναι η ακηδεία, ο σατανάς του σατανά είναι ο πόθος της ευχής, η ζέσις της καρδίας. «Τω πνεύματι ζέοντες» (Ρωμ.12,11 ). Αυτή η ζέσις τραβά και κρατεί την χάριν εις τον ευχόμενον και γίνεται εις αυτόν φως και χαρά και παραμυθία ανεκδιήγητος, εις δε τους δαίμονας πυρ και πικτία και καταδίωξις. Αυτή η χάρις όταν έλθη περιμαζεύει τον νουν από την περιπλάνησιν και τον γλυκαίνει εις την ενθύμησιν του Θεού, ιατρεύοντάς τον από όλους τους πονηρούς και ακαθάρτους λογισμούς.

============================================================================================

Άβαταρ μέλους
silver
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2574
Εγγραφή: Παρ Δεκ 29, 2006 9:00 am
Τοποθεσία: Κων/νος@Μόντρεαλ-Καναδά.
Επικοινωνία:

Re: ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ(του εν Αμερική)-- Επιστολαί.

Δημοσίευση από silver »

============================================================================================
Σταχυολογήματα Περί Νοεράς Προσευχής.


Κ΄. Εις τα χείλη η ευχή; Εκεί και η χάρις. Πλην από τα χείλη πρέπει να περάση εις τον νουν, να κατέβη εις την καρδίαν. Και τούτο θέλει κόπον και χρόνον πολύν.

ΚΑ΄. Πρέπει να κοπιάση η γλώσσα, ξεπληρώνοντας όλας τας αργολογίας και πτώσεις της, και να γίνη συνήθεια, διότι χωρίς κόπον και άσκησιν συνήθεια δεν γίνεται, και να φανή η ταπείνωσις, δια να έλθη η χάρις. Κατόπιν ανοίγει ο δρόμος. Κολλά εις την αναπνοήν η ευχή και ο νους ξυπνά και την παρακολουθεί. Και γίνεται συν τω χρόνω ελάφρυνσις από τα πάθη, κοπάζουν οι λογισμοί, γαληνεύει η καρδία.


============================================================================================

Απάντηση

Επιστροφή στο “Πνευματικά Αναγνώσματα”