Ποια η διαφορά μεταξύ δόγματος και διδασκαλίας;

Εδώ τίθενται Πνευματικά Ερωτήματα.

Συντονιστής: Συντονιστές

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
Evi_J
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1086
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 17, 2006 9:00 am

Ποια η διαφορά μεταξύ δόγματος και διδασκαλίας;

Δημοσίευση από Evi_J »

Σαν μέλος στο Yahoo Answers έτυχε να δω σήμερα την εξής ερώτηση: "Difference of doctrine and teachings?" Ομολογώ πως κόλλησα. Δεν είχα σκεφτεί αυτήν την διαφορά στις λέξεις. Στην Αμερική παίζουν πολύ με αυτές από ότι βλέπω. Για μένα η απάντηση είναι μία: προσωπικό βίωμα της αληθείας... πως όμως το λες αυτό όταν οι Αμερικάνοι λένε το ίδιο πράγμα με διαφορετικές λέξεις; Ή μήπως δεν είναι το ίδιο πράγμα; Εσείς τι θα απαντούσατε στην ερώτηση;

Άβαταρ μέλους
xristianos.net
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 439
Εγγραφή: Πέμ Σεπ 08, 2011 10:54 pm
Επικοινωνία:

Re: Τι θα απαντούσατε σε αυτήν την ερώτηση;

Δημοσίευση από xristianos.net »

Προφανώς η ερώτησή σας είναι ποια η διαφορά μεταξύ δόγματος και διδασκαλίας, σωστά;
Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Ρωμανίδου

ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

(Από τις πολυγραφημένες φοιτητικές σημειώσεις της Δογματικής κατά τις παραδόσεις του καθηγητού π. Ιωάν. Ρωμανίδου, Θεσ/νικη 1972).

Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, το οποίον αποτελείται από όλους τους εις Χριστόν πιστούς, τους μετέχοντας εις την πρώτην ανάστασιν και τους έχοντας τον αρραβώνα του Πνεύματος ή και προγεύοντας την θέωσιν. Και προ της δημιουργίας υπήρχεν η Εκκλησία η άκτιστος, ως κεκρυμμένη εν τω Θεώ Βασιλεία και δόξα εν η κατοικεί ο Θεός μετά του Λόγου και του Πνεύματος Αυτού. Διά βουλεύματος του Θεού εκτίσθησαν οι αιώνες και αι εν αυτοίς ουράνιαι δυνάμεις και οι ασώματοι νόες η άγγελοι και εν συνεχεία ο χρόνος και ο εν αυτώ κόσμος εν ώ εδημιουργήθη και ο άνθρωπος συνδέων εν αυτώ την νοεράν ενέργειαν των αγγέλων μετά του λόγου και του ανθρωπίνου σώματος.

Η Εκκλησία είναι αόρατος και ορατή, ήτοι αποτελείται από τους επί γης στρατευομένους και από τους εν ουρανοίς, δηλ. την δόξαν του Θεού θριασβεύσαντας.

Εις τους διαμαρτυρομένους επικρατεί η γνώμη ότι η Εκκλησία είναι μόνον αόρατος, τα δε μυστήρια του βαπτίσματος και της θείας ευχαριστίας είναι μόνον συμβολικαί πράξεις και ότι μόνον ο Θεός γνωρίζει τα πραγματικά μέλη αυτής. Εν αντιθέσει, η Ορθόδοξος Εκκλησία τονίζει και το ορατόν της Εκκλησιάς. Εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία.

Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού είναι το κατοικητήριον της ακτίστου δόξης του Θεού. Τον Χριστόν δεν δυνάμεθα να τον ξεχωρίσωμεν από την Εκκλησίαν αλλά ούτε και την Εκκλησίαν από τον Χριστόν. Εις τον Παπισμόν και Προτεσταντισμόν γίνεται σαφής διάκρισης μεταξύ σώματος του Χριστού και τη Εκκλησίας.

Δύναται δηλ. κανείς να μετέχη του σώματος του Χριστού χωρίς να είναι μέλος της Παπικής εκκλησίας. Τούτο δια την ορθόδοξον είναι αδύνατον.

Κατά τους Καλβινιστάς ο Χριστός μετά την ανάληψιν κατοικεί εις τον ουρανόν και επομένως είναι αδύνατος η μετατροπή του άρτου και του οίνου εις πραγματικόν σώμα και αίμα του Χριστού. Παντελής απουσία του Χριστού. Το ίδιο περίπου τονίζεται και εις την Παπικής εκκλησίαν, διότι δια της ευχής του ιερέως, ενώ ο Χριστός δεν ήτο παρών, τώρα κατέρχεται εκ των ουρανών και γίνεται παρών. Άρα ο Χριστός απουσιάζει από την Εκκλησίαν. Μέλη της εκκλησίας ως προαναφέρθη είναι οι έχοντες τον αρραβώνα του Πνεύματος και οι τεθεωμένοι.

Εις τη αρχαίαν Εκκλησίαν, όταν ωμιλούσαν περί του σώματος του Χριστού και περί του Χριστού ως κεφαλή της Εκκλησίας δεν εννοούσαν βεβαίως ότι ο Χριστός ήτο εξαπλωμένος σωματικώς εις όλον τον κόσμον και ότι π.χ. είχε την κεφαλήν εις την Ρώμην, το ένα χέρι εις την Ανατολήν και το άλλο εις την Δύσιν, αλλ' ότι ολόκληρος ο Χριστός υπάρχει εις εκάστην επί μέρους εκκλησίαν με όλα τα μέλη της ήτοι τους Αγίους και πιστούς της Οικουμένης.

Τοιουτοτρόπως όταν τελώμεν την Θ. Ευχαριστίαν, κατά την διδασκαλίαν των Πατέρων, είναι παρών όχι μόνον ο Χριστός αλλά και όλοι οι Άγιοι και οι Χριστιανοί απάσης της Οικουμένης, είναι παρόντες εν Χριστώ. Όταν δε κοινωνώμεν ένα μικρόν τεμάχιον του Αγίου Άρτου, λαμβάνομεν εντός μας ολόκληρον τον Χριστόν. Συνερχόμενοι οι Χριστιανοί επί τω αυτώ συνέρχεται ολόκληρος η Εκκλησία και ουχί μέρος αυτής. Δια τον λόγον αυτόν έχει επικρατήσει εις την Πατερικήν παράδοσιν, η εκκλησία ενός μοναστηριού να ονομάζεται «Καθολικόν». Ο προορισμός όλων των πιστών είναι η θέωσις. Αυτή είναι και ο τελικός σκοπός όλων. Δι' αυτό πρέπει ο Χριστιανός να βαδίζη από δόξης εις δόξαν, ήτοι ο δούλος να γίνη μισθωτός και έπειτα υιός του Θεού και μέλος πιστόν Χριστού. Εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Ο Χριστός προσφέρει την σωστικήν χάριν εις όλους τους ανθρώπους. Όταν σώζεται κανείς εκτός της ορατής εκκλησίας, τούτο σημαίνει πως ο Χριστός ο ίδιος σώζει αυτόν.

Εάν αυτός είναι μέλος ετερόδοξον, τότε σώζεται αυτός διότι τον σώζει ο Χριστός και όχι η «Παραφυάς» εις την οποίαν ανήκει. Η σωτηρία του λοιπόν δεν επιτελείται από την εκκλησίαν εις την οποίαν ανήκει, διότι Μία είναι η Εκκλησία, η οποία σώζει, δηλ. ο Χριστός.

Όπου δεν υπάρχει το Ορθόδοξον δόγμα, η Εκκλησία δεν είναι εις θέσιν να αποφανθή περί της εγκυρότητος των μυστηρίων. Κατά τους Πατέρας το Ορθόδοξον δόγμα ουδέποτε χωρίζεται από την πνευματικότητα. Όπου υπάρχει εσφαλμένο δόγμα, υπάρχει εσφαλμένη πνευματικότης και αντιθέτως. Πολλοί χωρίζουν το δόγμα από την ευσέβειαν. Τούτο είναι σφάλμα. Όταν ο Χριστός λέγη «γίνεσθαι τέλειοι, όπως ο Πατήρ...» σημαίνει πως πρέπει να γνωρίζει κανείς ποια είναι η έννοια της τελειότητος. Το κριτήριον της εγκυρότητος των μυστηρίων δι' ημάς τους ορθοδόξους είναι το Ορθόδοξον δόγμα. Ενώ δια τους ετεροδόξους η Αποστολική διαδοχή. Δια την ορθόδοξον παράδοσιν δεν αρκεί να ανάγωμεν την χειροτονίαν εις τους Αποστόλους, αλλά να έχωμεν το Ορθόδοξον Δόγμα. Ευσέβεια και δόγμα είναι μια ταυτότητα και δεν χωρίζεται. Όπου υπάρχει ορθή διδασκαλία υπάρχει και ορθή πράξις. Ορθόδοξος σημαίνει: α) ορθή δόξα, β) ορθή πράξις.

Η επί γης στρατευομένη Εκκλησία είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία. Ορθόδοξον δε δόγμα και διδασκαλία της Αγίας Γραφής είναι εν και το αυτό, διότι το δόγμα υπάρχει και βγαίνει μέσα από την Αγ. Γραφήν.

Πηγή: Ορθόδοξα μηνύματα. Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη"
Θεσσαλονίκη
Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Τα πάντα δώσε για τον Χριστό, Τον Χριστό μη δώσεις για τίποτε. Άγ. Ιουστίνος Πόποβιτς

Άβαταρ μέλους
dionysisgr
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 4273
Εγγραφή: Τρί Φεβ 12, 2008 9:00 am
Τοποθεσία: Νικαια

Re: Τι θα απαντούσατε σε αυτήν την ερώτηση;

Δημοσίευση από dionysisgr »

Στις 17 Φεβ 11, ειχα ανοιξει το σχετικο θεμα, δες εαν μπορει να σε βοηθησει,
εφοσον δεν το εχεις ηδη διαβασει.

Το Δόγμα ως βιώμα και εμπειρία: Aπλανής οδοδείκτης θεώσεως.

Σε καλυπτει και στο θεμα της σχεσεως - διαφορας, με την διδασκαλια που ειτε απορρεει απο αυτο,
ειτε αναφερεται σε αυτο ως ιστορια των δογματων, κατι που συνηθιζεται στην δυτικη μοντερνα θεολογια.

Σκοπευω να το συνεχισω συντομα, Θεου θελοντος και επιτρεποντος.
"ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. ᾿Αμήν."

Άβαταρ μέλους
Evi_J
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 1086
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 17, 2006 9:00 am

Re: Τι θα απαντούσατε σε αυτήν την ερώτηση;

Δημοσίευση από Evi_J »

Παιδιά σας ευχαριστώ και τους δύο. Θα τα διαβάσω πολύ προσεκτικά σήμερα το βράδυ.

ΥΓ: Μια μικρή λεπτομέρεια για σένα Διονύση για να μην κάνεις κόπο τσάμπα, αλλά και για τους υπόλοιπους που θα ψάχνουν πιο εύκολα. Λοιπόν, επειδή είδα ότι ανέφερες και την ημερομηνία του θέματος σου, παραξενεύτηκα (επειδή δεν φαντάζομαι να θυμάσαι απέξω όλες τις ημερομηνίες, έτσι δεν είναι; ) και υπέθεσα ότι θα έκανες τον κόπο να ψάξεις όοοοοοολα τα τελευταία μηνύματα σου. Λοιπόν δεν είναι ανάγκη να χάνεις χρόνο. Το ότι θυμόσουνα (δηλ κάτι το πολυ πιο εύκολο) το όνομα του θέματος είναι αρκετό. Θα μπορούσα να ψάξω με βάση τον τίτλο του θέματος πολύ εύκολα και να βρω το αποτέλεσμα μέσα σε δευτερόλεπτα αν "έπιανα" το κείμενο (το έκανα select/hightlight) και πάταγα δεξί κλικ επάνω του. Αν χρησιμοποιείτε Mozilla θα δείτε να ανοίγει ένα μενού όταν έχεις κάνει highlight το κείμενο και μετά πατάς δεξί κλικ. Και μέσα σε αυτό το μενού θα δεις την επιλογή "search google for....[το κείμενο εδώ]". Και επειδή το κείμενο σου είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ με τέτοιον τίτλο θα το έβρισκα αμέσως. Δηλ. ζήτημα δευτερολέπτων... Είναι καλό κόλπο για εξοικονόμηση χρόνου.

Αυτά και ευχαριστώ

Απάντηση

Επιστροφή στο “Πνευματικά Ερωτήματα”