Το Σάββατο των ψυχών

Συντονιστής: Συντονιστές

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
justin
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 508
Εγγραφή: Δευ Δεκ 04, 2006 9:00 am

Το Σάββατο των ψυχών

Δημοσίευση από justin »

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ

Συντεθέν μεν εις την ελληνικήν υπό Νικηφόρου Καλλίστου του Ξανθοπούλου, μεταφρασθέν δε εις την απλήν ημών διάλεκτον υπο του εν ιερομονάχοις ελαχίστου Αθανασίου του Παρίου, αξιώσει και προτροπή του πανιερωτάτου και σεβασμιωτάτου Αγίου Κορίνθου Κυρίου Μακαρίου του Νοταρά.( εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη).


Το Σάββατον αυτό , που προηγείται της Δευτέρα Παρουσίας , οι θειότατοι Πατέρες εθέσπισαν, να επιτελώμεν μνήμην όλων των απ’ αιώνος ευσεβώς τελευτησάντων ανθρώπων,από φιλανθρωπίαν εις τούτο κινούμενοι . Επειδή γάρ ανάμεσα εις τόσων λογιών θανάτους , που συμβαίνουν εις τους ανθρώπους, ίσως πολλοί πένητες και άποροι , δεν ηξιώθησαν των εκκλησιαστικών ψαλμωδιών και μνημοσύνων , διά τούτο οι θείοι Πατέρες διέταξαν, να κάμνη η Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία μνημόσυνα κοινά διά όλους, διά νά περιλαμβάνωνται μέσα εις τα κοινά καί όσοι κατά μέρος δέν έτυχον τών συνήθων μνημοσύνων , από κάποιαν αφορμήν . Ταύτην δε την περί των μνημοσύνων διάταξιν, από τούς ιερούς Αποστόλους έλαβον οι Πατέρες , κατά παράδοσιν, διδάσκοντες ότι τα υπέρ των κεκοιμημένων γινόμενα μεγάλην εις αυτούς προξενούν ωφέλειαν
Εικόνα

ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
Λοιπόν , κατά ένα τρόπον , οπού είπομεν , η του Θεού Εκκλησία επιτελεί σήμερον τα κοινά μνημόσυνα , κατά δεύτερον δε , επειδή έμελλον την αύριον , δηλαδή την Κυριακήν , να βάλλουν την Δευτέραν του Χριστού Παρουσίαν έτσι αρμοδίως , εδιώρισαν να γίνωνται σήμερον όλων των ψυχών τα μνημόσυνα , τρόπον τινά δεόμενοι και παρακαλούντες τον φοβερόν και αλάνθαστον Κριτήν να γίνη ίλεως πρός αυτούς , δείχνοντας πρός αυτούς την φυσικήν του συμπάθειαν και να τους κατατάξη εις εκείνην την τρυφήν , την οποίαν ο ίδιος υπέσχετο. Και κατά άλλον τρόπον ακόμα, επειδή σκοπόν έχουν οι Άγιοι εις την ερχομένην Κυριακήν να βάλουν και την εξορίαν του Αδάμ, τρόπον τινά προεπινοούν, ωσάν μίαν κατάπαυσιν και τέλος όλων των ανθρωπίνων , με την σημερινήν κατάπαυσιν, δια΄να αρχίσουν εκείθεν, ήτοι από την εξορίαν του Αδάμ ωσάν από αρχήν, επειδή το πλέον ολοϋστερινόν από όλα του κόσμου τούτου , η εξέτασις είναι των εδικών μας πράξεων, που μέλλει να γένη από τόν αδέκαστον Κριτήν. Εν Σαββάτω δε πάντοτε κοινώς μνημονεύομεν των ψυχών , επειδή το Σάββατον οπού είναι όνομα εβραϊκόν , θέλει να ειπή κατάπαυσις. Και λοιπόν , επειδή και οι απεθαμμένοι έπαυσαν από τα βιωτικά , και από όλα τα άλλα , δηλαδή φροντίδας και περισπασμούς, δια τούτο και εις την ημέραν , που σημαίνει κατάπαυσιν, κάνομεν υπέρ αυτών δεήσεις. Καί τούτο επεκράτησε να γίνεται , ως είπομεν κάθε Σάββατον, αλλ’ εις το σημερινόν Σάββατον κοινώς και καθόλου μνημονεύομεν δεόμενοι του Θεού διά όλους τους ευσεβείς. Διατί, με το να ηξεύρουν καλώς οι θείοι πατέρες , ότι τα γινόμενα υπέρ των κεκεκοιμημένων , μνημόσυνα δηλαδή , και ελεημοσύναι και λειτουργίαι , μεγάλην ωφέλειαν προξενούν εις αυτούς, διά τούτο παρακινούν και διδάσκουν , και μερικώς καθ’ ένας να τα κάμη διά τους εδικούς του ,και κοινώς η εκκλησία καθόλου , καθώς εκ των Αγίων Αποστόλων , αυτήν την πράξιν παρέλαβον , ως προείπομεν , και ο μέγας Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης αυτό τούτο παραδίδουν.

Εικόνα

ΠΟΙΑ Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

Ότι δε ωφελούν τας ψυχάς τα υπέρ αυτών υπό της εκκλησίας γινόμενα, και από άλλα μεν πολλά τούτο δείχνεται , μάλιστα δε και εκ της ιστορίας του Αγίου Μακαρίου . Διότι αυτός ο πατήρ ευρών ένα ξηρόν κρανίον ανδρός ασεβούς έλληνος, εκεί που επήγαινεν εις τον δρόμον , ηρώτησεν αυτό ανίσω καμμίαν φοράν εις τον Άδην αισθάνονται καμμίαν παραμυθίαν.Και απεκρίθη το κρανίον λέγον, ναί , τίμιε πάτερ, πολλήν άνεσιν λαμβάνομεν , όταν υπέρ των κεκοιμημένων παρακαλής τον Θεόν , επειδή τούτο έκανε ο μέγας Μακάριος και τον Θεόν επαρεκάλει να του αποκαλύψη, ανίσως εκ των προσευχών αυτού , ελάμβαναν οι προκεκοιμημένοι καμμίαν ωφέλειαν. Αλλά και ο Γρηγόριος ο Διάλογος διά προσευχής τον βασιλέα Τραίανόν έσωσεν, όμως ήκουσεν από τον Θεόν να μη παρακαλέση υπέρ ασεβούς. Προς τούτοις έχομεν από την εκκλησιαστικήν ιστορίαν ότι και Θεοδώρα η βασίλισσα εξήρπασε των βασάνων τον εικονομάχον Θεόφιλον τον άνδρα της , με τας εκτενείς προσευχάς και δεησεις της εκκλησίας και των Αγίων και Ομολογητών ανδρών. Βεβαιώνουν δε΄ πολλοί μεγάλοι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας ως καλάς και ωφελίμους τας υπέρ των κεκοιμημένων γινομένας ελεημοσύνας , από τους οποίους ευθύς ένας ο Θεολόγος Γρηγόριος, εις τον επιτάφιον που κάνει εις τον αδελφόν του τον Καισάριον. Μετά τούτον ο μέγας Χρυσόστομος εν τη πρός Φιλιππισίους ούτωλέγει: ας επινοήσωμεν διά τους κεκοιμημένους ωφέλειαν , ας δώσωμεν εις αυτούς την δυνατήν βοήθειαν , ελεημοσύνας λέγω και προσφοράς , ότι μεγάλην ωφέλειαν και πολύ κέρδος προξενούν εις αυτούς τα παρ’ ημών γινόμενα. Ότι όχι έτσι απλώς και ματαίως ταύτα ενομοθετήθησαν , και εις την εκκλησίαν του Θεού υπό των ιερών Αποστόλων επαρεδόθησαν , και επλι των φρικτών Μυστηρίων να μνημονεύη ο ιερευς υπέρ των κεκοιμημένων. Και πάλιν ο αυτός χρυσούς Άγιος λέγει τέοιας λογής : εις την διαθήκην σου , βάνε συγκληρονόμον μαζί με τα παιδιά και με τους συγγενείς , και το όνομα του Κριτού,και ο χα΄ρτης ας έχει μεσα και την ενθύμησιν των πτωχών, και εγώ σου γίνομαι αυτών εγγυητής. Και ο μέγας Αθανάσιος : κάν εις τον αέρα ο ευσεβής τελειωθής διελύθη, μην αποφεύγης από το να ανάπτης εις τον τάφον του κερί και λάδι , παρακαλέσας τον Χριστόν τον Θεόν, ότι δεκτά είναι αυτά κοντα΄εις τον Θεόν , και πολλήν προξενούν την αντίδοσιν.
Εικόνα

ΠΟΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ

Έως να φθάση λοιπόν η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού,όσα υπέρ των κεκοιμημένων γίνονται , ωφέλειαν προξενούν, κατά τους θείους πατέρας , και μάλιστα εις εκείνους που είχαν πρα΄ξει ολίγα καλά και εν μετανοία και εξομολογήσει ευγήκαν από την παρούσαν ζωήν. Ει δε λέγει κάποια τινά ( καθώς πρέπει) η Αγία Γραφή , πρός σωφρονισμόν των πολλών αλλ’ ως επι τω πλείστον , η φιλανθρωπία του Θεού νικά. Πρέπει δε να ηξεύρωμεν , ότι μετά θάνατον , οι δίκαιοι όλοι θέλουν γνωρίσουν αλλήλους και όσους ήξευραν, και όσους πώποτε δεν είδον , καθώς λέγει ο θείος Χρυσόστομος, βεβαιώνοντας τον λόγον του, από την παραβολήν του Πλουσίου και του Λαζάρου. Όμως όχι από σωματικόν σημάδι , επειδή όλοι θέλουν έχει μίαν ηλικίαν , και τα φυσικά γνωρίσματα θέλουν λείψει , και με μόνον το διορατικόν χάρισμα της ψυχής , θέλουν γνωρίζονται , καθώς λέγει και ο Θεολόγος εν τω εις Καισάριον τον αδελφόν τουεπιταφίω. Τότε λέγων, Καισάριον όψομαι , φαιδρόν, ένδοξον, οίος μοι κατ’ όναρ πολλάκις εφάνης , αδελφών φίλτατε. Τα ίδιαλέγει και ο Μέγας Αθανάσιος εν τω υπέρ των κεκοιμημένων λόγω, ότι και πρίν της κοινής Αναστάσεως , οι Άγιοι έλαβαν χάρισμα παρά Θεού , να γνωρίζουν αλλήλους και να συνευφραίνωνται, οι δε αμαρτωλοί και τούτου υστέρηνται. Εις δε τους Αγίους Μάρτυρας εδόθη λέγει , το να εφορούν και τα παρ’ ημών τελούμενα, και να μας επισκέπτωνται εις τας ανάγκας μας. Εις δε την ημέραν εκείνην , όλοι θέλουν γνωρίσουν αλλήλους , όταν και τα κεκρυμμένα έχουν να φανερωθούν.
Εικόνα

ΟΤΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ,ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ .


Πρέπει δε να ηξεύρωμεν ότι κατά το παρόν , ήτοι πρό της κοινής Αναστάσεως , αι ψυχαί των δικαίων
εις κάποιους διωρισμένους τόπους ευρίσκονται , και πάλιν των αμαρτωλών εις άλλον μέρος. Και οι μεν δίκαιοι με την καλήν τους ελπίδα χαίρουν, οι δε αμαρτωλοί με το να αναμένουν τα δεινά λυπούνται , επειδή οι Άγιοι δεν έλαβον ακόμα την επαγγελίαν των αγαθών, κατά τον θείον Απόστολον λέγοντα: του Θεού περί ημών κρείττον τι προβλεψαμένου, ίνα μη χωρίς ημών τελειωθώσιν. Ας μη νομίζη δε τινας ότι όλοι εκείνοι , που κρημνίζονται ή πνίγονται εις την θάλασσαν ή εις το πύρ καίονται και από τα λεγόμενα θανατικά ή από το κρύον και πείναν εκτρίβονται , ας μη νομίζη , λεω τινάς, ότι κατά προσταγήν Θεού ταύτα πάσχουν. Ότι τα έργα της Θείας Προνοίας άλλα γίνονται κατα΄το προηγούμενον θέλημα του Θεού , που λέγεται ευδοκία, και άλλα γίνονται κατα΄το δεύτερον, ήτοι επόμενον , που λεγεται παραχώρησις, και άλλα γίνονται προς είδησιν και σωφρονισμόν άλλων. Και ο μεν Θεός ως προγνώστης , πάντα βλέπει και γινώσκει, όσα μέλλουν να γίνουν, και με το θέλημά του γίνονται , ειτε το προηγούμενον είτε το επόμενον , καθώς δια τα στρουθία λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιον , όμως δεν ορίζει , τουτέστι δεν αποφασίζει έτσι ή έτσι να γίνουν , δηλαδή αυτός φερ’ ειπείν να πνιγή, εκείνος δε να αποθάνει με τον φυσικόν θάνατον ή ουτος μεν γέρων να αποθάνη, εκείνος δε νήπιον . Αλλά μίαν φοράν απεφάσισε τον καθολικόν και ανθρώπινον χρόνον, και τους διαφόρους τρόπους θανάτων , και προορισμός δεν είναι ζωής. Ει δε και λέγει ο Μέγας Βασίλειος ζωής όρον, αλλά το γή εί και εις γήν απελεύσει δηλοί ο πατήρ. Διότι άν ήτον διωρισμένη η ζωή του καθενός ανθρώπου , διατί λέγει πρός Κορινθίους ο Απόστολος , ότι με το να μεταλαμβάνετε αναξίως το Σώμα και το Αιμα του Χριστού , δια΄ τούτο εν ημίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί , ήτοι αποθνήσκουν πολλοί; Κια διατί ο Δαβίδ λέγει : μη αναγάγεις με εν ημίσει ημερών μου; Και παλαιστάς έθου τας ημέρας μου. Και ο Σολομών , υιέ τίμα τον πατέρα σου , όπως έση ποολυχρόνιος. Και πάλιν , ίνα μη αποθάνης εν ου καιρώ σου. Και εν τω Ιώβ , προς τον Ελιφάζ λέγει ο Θεός εξωλόθρευσα άν υμάς , ει μη διά Ιώβ τον θεράποντά μου.

Εικόνα

ΤΡΙΤΑ, ΕΝΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ.


Αλλά και από τούτο είναι φανερόν πως δεν είναι διωρισμένη η ζωή. Διατί άν ήτον όρος ζωής , διά ποίαν αιτίαν παρακαλούμεν τον Θεόν και ιατρούς καλούμεν , και υπέραπαιδίων ευχόμεθα , δια΄να ζήσουν; Και τούτο δε αποθνήσκοντα , απολαύουν της τρυφής . Τα δε αφώτιστα και τα των εθνών ούτε εις τρυφήν ούτε εις την γέενναν υπάγουν. Αφού λοιπόν η ψυχή εύγη από το σώμα, καμμίαν φροντίδα δεν έχει διά του κόσμου , αλλά μόνον διά τα εκεί φροντίζει. Τρίτα δε μνημόσυνα ποιούμεν , ότι τη Τρίτη ημέρα ο άνθρωπος αλλάζει τη όψιν και μεταβάλλεται . Ένατα δε , ότι τότε όλη η πλάσις φθείρεται και μόνη μένει η καρδία . Τεσσαρακοστά δε , ότι και αυτή η καρδία απόλλυται , και η γέννησις δε ούτω προβαίνει. Τη τρίτη ημέρα σχεδιάζεται η καρδία. Τη ΕΝΑΤΗ ΠΗΓΝΥΤΑΙ ΚΑΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΣΑΡΚΑ. Τη δε τεσσαρακοστή εις τελείαν όψιν καταντά. Διά ταύτην την αιτίαν κάνομεν των ψυχών τα μνημόσυνα , τας οποίας άμποτες να κατατάξη ο Δεσπότης Χριστός εν ταις αυτού σκηναίς , και ημάς ελεήσαι, ως μόνος αθάνατος. Αμήν.
Εικόνα


Εις το Σάββατον της Απόκρεω μνήμην επιτελούμεν πάντων των απ’ αιώνος κεκοιμημένων ευσεβών πατέρων και αδελφών ημών.

Απολυτίκιον νεκρώσιμον
Ο βάθει σοφίας φιλανθρώπως πάντα οικονομών , και το συμφέρον πάσιν απονέμων , μόνε Δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου . Εν σοί γάρ την ελπίδα ανέθεντο, τω Ποιητή και Πλάστη και Θεώ ημών.

Θεοτοκίον. Ήχος πλ. Δ΄
Σε και τείχος και λιμένα έχομεν , κα ιπρέσβυν ευπρόσδεκτον, πρός όν έτεκες Θεόν, Θεοτόκε Ανύμφευτε, των πιστών η σωτηρία.

Κοντάκιον. Ήχος πλ.δ΄
Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ , τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος , ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος justin την Δευ Φεβ 12, 2007 6:10 pm, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.

Άβαταρ μέλους
GIKGEO
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος
Δημοσιεύσεις: 52
Εγγραφή: Πέμ Φεβ 08, 2007 9:00 am
Τοποθεσία: ΚΟΡΩΠΙ-ΑΤΤΙΚΗΣ-

Δημοσίευση από GIKGEO »

Εχω ακουσει οτι το πρωτο ψυχοσαββατο ειναι πιο σημαντικο απο τα αλλα.Ισχυει;

Άβαταρ μέλους
justin
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 508
Εγγραφή: Δευ Δεκ 04, 2006 9:00 am

Δημοσίευση από justin »

GIKGEO έγραψε:Εχω ακουσει οτι το πρωτο ψυχοσαββατο ειναι πιο σημαντικο απο τα αλλα.Ισχυει;
To σαρανταλείτουργο είναι το καλύτερο για τις ψυχές, γίνεται όμως μόνο στα μοναστήρια. Οι ελεημοσύνες στο όνομα του κεκοιμημένου επίσης, να αναφέρεται όμως το όνομα οπωσδήποτε εκείνου για τον οποίο γίνεται .

Άβαταρ μέλους
ΜΙΧΣ
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 5019
Εγγραφή: Πέμ Φεβ 23, 2012 12:24 pm

Re: Το Σάββατο των ψυχών

Δημοσίευση από ΜΙΧΣ »

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΨΥΧΟΣΣΑΒΑΤΟ 2015
+Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξα σοι.

Απάντηση

Επιστροφή στο “Εκκλησιαστική Επικαιρότητα”