Ψυχοφελή μηνύματα...

Καθημερινά πνευματικά μηνύματα.

Συντονιστής: Συντονιστές

toula
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 37060
Εγγραφή: Παρ Δεκ 11, 2009 7:29 am
Τοποθεσία: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΟΥΛΑ) - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ

Re: Ψυχοφελή μηνύματα...

Δημοσίευση από toula »

"Όσο θα σιωπάς, τόσο θα φωνάζει
μέσα σου ο Θεός.."
(Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης)
Έλεγε ο Γέροντας Αιμιλιανός:
Όταν ήμουν μικρός, επειδή εκ χαρακτήρος μου ήμουν ζωηρός, η γιαγιά μου ως δασκάλα συχνά μου θύμιζε:
" Αλέξανδρε, όσο θα σιωπας, τόσο θα φωνάζει μέσα σου ο Θεός".
Έτσι απλά έμαθα από πολύ μικρός να σιωπώ, για να αφουγκράζομαι την φωνή του Θεού. Σχολιάζοντας αυτό, έλεγε ότι
"δεν μας κάνουν τα λόγια κοινωνικούς, αλλά η σιωπή, η οποία μας κάνει κοινωνούς του Θεού''
και όποιος είναι κοινωνός του Θεού,
δεν μπορεί να μην είναι κοινωνικός με τους ανθρώπους".
Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου
toula
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 37060
Εγγραφή: Παρ Δεκ 11, 2009 7:29 am
Τοποθεσία: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΟΥΛΑ) - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ

Re: Ψυχοφελή μηνύματα...

Δημοσίευση από toula »

Χριστός Ανέστη!!!
"Το κατάλαβες; Σήμερα γιορτάζουμε την «απαρχή» της «άλλης βιοτής, της αιωνίου» ζωής κοντά Του.."
Ο Χριστός με την Ανάσταση Του δεν μας πέρασε απέναντι από ένα ποτάμι, από ένα ρήγμα γης, από μία διώρυγα, από μία λίμνη ή από την Ερυθρά θάλασσα.
Μας πέρασε απέναντι από ένα χάος, από μία άβυσσο, που ήταν αδύνατο να την περάσει ο άνθρωπος μόνος. Αιώνες περίμενε αυτό το πέρασμα, αυτό το Πάσχα. Ο Χριστός μας πέρασε από τον θάνατο στη ζωή.
Γι’ αυτό σήμερα «θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν». Χάθηκε ο θάνατος. Το κατάλαβες; Σήμερα γιορτάζουμε την «απαρχή» της «άλλης βιοτής, της αιωνίου» ζωής κοντά Του..
Αγίου Πορφύριου.
toula
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 37060
Εγγραφή: Παρ Δεκ 11, 2009 7:29 am
Τοποθεσία: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΟΥΛΑ) - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ

Re: Ψυχοφελή μηνύματα...

Δημοσίευση από toula »

Πρωινή Προσευχή Αναστάσιμης περιόδου, μέχρι την Απόδοση της Εορτής (παραμονή της Θείας Μεταμορφώσεως)…!!!
Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. (τρίς)
᾽Ανάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ῞Αγιον Κύριον ᾽Ιησοῦν, τόν μόνον ἀναμάρτητον. Τόν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν, καί τήν ἁγίαν σου ᾽Ανάστασιν ὑμνοῦμεν καί δοξάζομεν. Σύ γάρ εἶ Θεός ἡμῶν, ἐκτός Σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τό ὄνομά Σου ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί προσκυνήσωμεν τήν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ᾽Ανάστασιν· ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ, χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διαπαντός εὐλογοῦντες τόν Κύριον, ὑμνοῦμεν τήν ᾽Ανάστασιν αὐτοῦ. Σταυρόν γάρ ὑπομείνας δι' ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν!
Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος. Αμήν!
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι· και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν!
Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς· Κύριε, ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις ημών· Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν· Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός Σου!
Κύριε, ελέησον! (τρις)
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι· και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν!
Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου· ελθέτω η Βασιλεία Σου· γενηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών· και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν!
Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτομέν Σοι, Αγαθέ, και των Αγγέλων τον ύμνον βοώμέν Σοι, δυνατέ· Άγιος, Άγιος, Άγιος εί ο Θεός· διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς!
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι!
Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με, Κύριε, τον νούν μου φώτισον, και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνείν Σε, Αγία Τριάς· Άγιος, Άγιος, Άγιος εί ο Θεός· διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς!
Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν!
Αθρόον ο Κριτής επελεύσεται, και εκάστου αι πράξεις γυμνωθήσονται· αλλά φόβω κράξωμεν εν τω μέσω της νυκτός· Άγιος, Άγιος, Άγιος εί ο Θεός· διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς!
Κύριε, ελέησον! (12)
Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώ Σοι, Αγία Τριάς, ότι διά την πολλήν Σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ ωργίσθης εμοί τω ραθύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπώλεσάς με ταίς ανομίαις μου, αλλ’ εφιλανθρωπεύσω συνήθως, και προς απόγνωσιν κείμενον ήγειράς με, εις το ορθρίσαι και δοξολογήσαι το κράτος Σου.
Και νυν φώτισόν μου τα όμματα της διανοίας· άνοιξόν μου το στόμα, του μελετάν τα λόγιά Σου, και συνιέναι τας εντολάς Σου, και ποιείν το θέλημά Σου, και ψάλλειν Σοι εν εξομολογήσει Καρδίας και ανυμνείν το Πανάγιον Όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν!
Δόξα Σοι, Βασιλεύ, Θεέ παντοκράτορ, ότι τη Θεία Σου και φιλανθρώπω προνοία ηξίωσάς με τον αμαρτωλόν και ανάξιον εξ ύπνου αναστήναι και τυχείν της εισόδου του αγίου Σου οίκου.
Δέξαι, Κύριε, και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και Νοερών Σου δυνάμεων· και ευδόκησον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσενεχθήναι Σοι την εκ των ρυπαρών χειλέων μου προσφερομένην Σοι αίνεσιν, όπως καγώ κοινωνός γένωμαι των φρονίμων παρθένων, εν φαιδρά λαμπηδόνι της Ψυχής μου, και δοξάζω Σε, τον εν Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν Λόγον. Αμήν!
Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθήτω εφ' ημάς το φως του προσώπου Σου, Κύριε, ίνα εν αυτώ οψόμεθα φως το απρόσιτον.
Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών Σου.
Πρεσβείαις της Παναχράντου Σου Μητρός και πάντων Σου των Αγίων. Αμήν!
Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, και αργολογίας μή μοι δώς.
Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισαί μοι τω Σω δούλω.
Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα, και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου, ότι ευλογητός εί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν!
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με! (τρις)
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς! (τρις)
Τίμιε Πρόδρομε, πρέσβευε υπέρ ημών! (τρις)
Άγιοι του Θεού (επικαλούμαστε τους Αγίους που ευλαβούμαστε) πρεσβεύσατε υπέρ ημών!
Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν...!!!
toula
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 37060
Εγγραφή: Παρ Δεκ 11, 2009 7:29 am
Τοποθεσία: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΟΥΛΑ) - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ

Re: Ψυχοφελή μηνύματα...

Δημοσίευση από toula »

"Σήμερα προσπαθοῦν νὰ γκρεμίσουν τὴν Πίστη, γι᾽αὐτὸ ἀφαιροῦν σιγά-σιγὰ ἀπὸ καμμία πέτρα, γιὰ νὰ σωριασθῆ τὸ οἰκοδόμημα τῆς Πίστεως...
Ὅλοι ὅμως εὐθυνόμαστε γιὰ τὸ γκρέμισμα αὐτό. Ὄχι μόνον αὐτοὶ ποὺ ἀφαιροῦν τὶς πέτρες καὶ τὸ γκρεμίζουν, ἀλλὰ καὶ ὅσοι βλέπουμε νὰ γκρεμίζεται καὶ δὲν προσπαθοῦμε νὰ τὸ ὑποστυλώσουμε"...!!!
Ἁγίου Παϊσίου Αγιορείτου (Λόγοι Β´, σ. 20)
toula
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 37060
Εγγραφή: Παρ Δεκ 11, 2009 7:29 am
Τοποθεσία: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΟΥΛΑ) - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ

Re: Ψυχοφελή μηνύματα...

Δημοσίευση από toula »

«Χριστός Ανέστη – Αληθώς Ανέστη»…!!!
«Μην ξεχνάμε ότι «Χριστός Ανέστη» λέμε για 40 ημέρες, μέχρι της Αναλήψεως!
Και δεν είναι τρελλοί όσοι χαιρετούν έτσι, αφού τονίζουν την Ανάσταση του Χριστού!
Ο σατανάς έβλεπε την ανθρωπότητα του Χριστού που Σταύρωσε, δεν έβλεπε όμως την Θεότητα του Χριστού!
Ο σατανάς έβλεπε τη Σταύρωση του Χριστού αλλά δεν έβλεπε την Ανάσταση που είναι το βατερλό του, αφού συντρίφθηκε η κεφαλή του!
Ο διάβολος μισεί την υπόθεση της Αναστάσεως του Χριστού και φροντίζει να μην γίνεται λόγος περί Αναστάσεως!
Αν πεις σε έναν αιρετικό «Χριστός Ανέστη», το μόνο που δεν θα σου πει είναι «Αληθώς Ανέστη»!
Εμείς λέμε «Χρόνια Πολλά», ενώ χωρίς τον Χριστό δεν υπάρχουνε!
Εάν ο Χριστός ΔΕΝ Ανέστη, θα πηγαίναμε στον Άδη!
Οι Πρώτοι Χριστιανοί είχαν το «Χριστός Ανέστη» για 40 ολόκληρες μέρες!
Είχε αποσυρθεί η «Καλημέρα», η «Καλησπέρα», το «Χαίρετε», και το «Καληνύχτα»!
Και το πρωί «Χριστός Ανέστη», και το μεσημέρι, και το βράδυ!
Χαρά στους ανθρώπους που θα ‘θελαν να κρατήσουν για 40 ημέρες το «Χριστός Ανέστη»…!!!
Μακαριστός Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας
toula
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 37060
Εγγραφή: Παρ Δεκ 11, 2009 7:29 am
Τοποθεσία: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΟΥΛΑ) - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ

Re: Ψυχοφελή μηνύματα...

Δημοσίευση από toula »

«Χριστιανός σημαίνει μικρός Χριστός κι ο Χριστός είναι ο Εσταυρωμένος, άρα χριστιανός είναι ο άνθρωπος του σταυρού. Γι’ αυτό είναι ανάρμοστο και ξένο στον χριστιανό να αναζητά τις ευκολίες και την ανάπαυση. Ο Κύριος σου καρφώθηκε στο σταυρό κι εσύ έπιζητας την ανεση και ζεις με πολυτέλεια;»
(Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος)
toula
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 37060
Εγγραφή: Παρ Δεκ 11, 2009 7:29 am
Τοποθεσία: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΟΥΛΑ) - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ

Re: Ψυχοφελή μηνύματα...

Δημοσίευση από toula »


π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος: Πάθος και Σταύρωση
toula
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 37060
Εγγραφή: Παρ Δεκ 11, 2009 7:29 am
Τοποθεσία: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΟΥΛΑ) - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ

Re: Ψυχοφελή μηνύματα...

Δημοσίευση από toula »Ομιλία Δ΄ Κυριακής των Νηστειών με θέμα: ”Προσευχή, η σπονδυλική στήλη της πνευματικής ζωής”.

π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος
toula
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 37060
Εγγραφή: Παρ Δεκ 11, 2009 7:29 am
Τοποθεσία: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΟΥΛΑ) - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ

Re: Ψυχοφελή μηνύματα...

Δημοσίευση από toula »

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ, μιὰ φορὰ σὲ μιὰ πνευματική του θυγατέρα ποὺ ἔχασε τὸ μοναχογιό της σὲ συμπλοκὴ μὲ κάποιον ἄλλον ὁμήλικο ποὺ αἰφνιδίασε τὸν πρῶτο, καὶ ποὺ εἶχε φοβεροὺς λογισμοὺς καὶ ψυχικὴ πίεση, ἂν καὶ προσευχόμενη, εἶπε τὸ ἑξῆς: Παιδί, (πάντα ἔτσι ἔλεγε, χωρὶς τὸ "μου"), σκέψου τὸν φονιὰ στὴ φυλακὴ καὶ κάντον γιό σου!!! Δὲν ἔχει κανέναν, λές. Πήγαινέ του καλούδια κι αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ, πλέξε του καμιὰ κάλτσα, ζέστανέ του τὴν καρδιά. Ἡ γυναῖκα ὑπάκουσε. Μὲ πολὺν κόπο. Καὶ γίνεται θαυμαστὴ ἀλλοίωση, στὶς δύο ψυχές. Θρῆνος καὶ παρηγοριά! Καὶ βρίσκει ἡ χαροκαμένη μάνα τὸν μονογενῆ της ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ, καὶ τὸ ἀφώλιαστο καὶ ἀμόνοιαστο ἀγρίμι, μιὰ "μάνα" καὶ κλαίει καὶ τὸν "ἀδελφό" του ποὺ σκότωσε τὴν κακιὰ στιγμή!! Θεὸς ὅπου βούλεται, νικᾶται φύσεως τάξις.
Ἀλλὰ καὶ τὸ ἀκόμη θαυμαστότερο, ἡ νηπτικὴ διάγνωση τοῦ Ἁγίου ποὺ "βυθομέτρησε" τὴ δύναμη αὐτῆς τῆς ψυχῆς. Ὄχι ὅλα γιὰ ὅλους, ἔτσι ἐπιπόλαια. Γι' αὐτὴ τὴν (σπανιότατη) ψυχὴ ναί. Πάνω ἀπ' ὅλα ἡ διάκριση. Ἄλλος ἁγιάζει δι' αὐτοῦ τοῦ τρόπου καὶ ἄλλος μπορεῖ νὰ πάει στὸ Δαφνί, κύριε Πνευματικέ.

Αρχιμ. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος
toula
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 37060
Εγγραφή: Παρ Δεκ 11, 2009 7:29 am
Τοποθεσία: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΟΥΛΑ) - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ

Re: Ψυχοφελή μηνύματα...

Δημοσίευση από toula »"Ο Θεός και τα Πάθη μας!" π Εφραιμ Τριανταφυλλόπουλος | πρωτοσύγκελλος Ι. Μητρ. Φθιώτιδος
Απάντηση

Επιστροφή στο “Πνευματικά Μηνύματα”