Aπάντηση σε όσους αγνοούν την αξία και θέση της Π. Διαθήκης

Ερωτήματα περί της Αγίας Γραφής

Συντονιστής: Συντονιστές

Άβαταρ μέλους
panosgreece
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2941
Εγγραφή: Πέμ Αύγ 07, 2008 5:00 am

Re: Aπάντηση σε όσους αγνοούν την αξία και θέση της Π. Διαθή

Δημοσίευση από panosgreece »

panosgreece έγραψε:α' Καὶ συνετελέσθησαν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ καὶ πᾶς ὁ κόσμος αὐτῶν. β' καὶ συνετέλεσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἃ ἐποίησε, καὶ κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἐποίησε. γ' καὶ εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν· ὅτι ἐν αὐτῇ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο ὁ Θεὸς ποιῆσαι.
δ' Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὅτε ἐγένετο· ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ε' καὶ πᾶν χλωρὸν ἀγροῦ πρὸ τοῦ γενέσθαι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πάντα χόρτον ἀγροῦ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι· οὐ γὰρ ἔβρεξεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἄνθρωπος οὐκ ἦν ἐργάζεσθαι αὐτήν· ϛ' πηγὴ δὲ ἀνέβαινεν ἐκ τῆς γῆς καὶ ἐπότιζε πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς. ζ' καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν.
η' Καὶ ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς παράδεισον ἐν Ἐδὲμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε. θ' καὶ ἐξανέτειλεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς ὅρασιν καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν καὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ. ι' ποταμὸς δὲ ἐκπορεύεται ἐξ Ἐδὲμ ποτίζειν τὸν παράδεισον· ἐκεῖθεν ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς. ια' ὄνομα τῷ ἑνὶ Φισῶν· οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Εὐιλάτ, ἐκεῖ οὗ ἐστι τὸ χρυσίον· ιβ' τὸ δὲ χρυσίον τῆς γῆς ἐκείνης καλόν· καὶ ἐκεῖ ἐστιν ὁ ἄνθραξ καὶ ὁ λίθος ὁ πράσινος. ιγ' καὶ ὄνομα τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ Γεῶν· οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Αἰθιοπίας. ιδ' καὶ ὁ ποταμὸς ὁ τρίτος Τίγρις· οὗτος ὁ προπορευόμενος κατέναντι Ἀσσυρίων. ὁ δὲ ποταμὸς ὁ τέταρτος Εὐφράτης.
ιε' Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν. ιϛ' καὶ ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεὸς τῷ Ἀδὰμ λέγων· ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βαι αὐτὸνγῇ, ιζ' ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ· ᾗ δ᾿ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε.

ιη' Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ αὐτόν. ιθ' καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἤγαγεν αὐτὰ πρὸς τὸν Ἀδάμ, ἰδεῖν τί καλέσει αὐτά. καὶ πᾶν ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν αὐτὸ Ἀδὰμ ψυχὴν ζῶσαν, τοῦτο ὄνομα αὐτῷ. κ' καὶ ἐκάλεσεν Ἀδὰμ ὀνόματα πᾶσι τοῖς κτήνεσι καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ· τῷ δὲ Ἀδὰμ οὐχ εὑρέθη βοηθὸς ὅμοιος αὐτῷ. κα' καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν Ἀδάμ, καὶ ὕπνωσε· καὶ ἔλαβε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ᾿ αὐτῆς. κβ' καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ Θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Ἀδάμ. κγ' καὶ εἶπεν Ἀδάμ· τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου· αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη· κδ' ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. κε' καὶ ἦσαν οἱ δύο γυμνοί, ὅ τε Ἀδὰμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ᾐσχύνοντο.
ΠΟΙΟς ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΙς ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙς ;

ΑΥΤΑ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΔΕΝ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΗς ΠΛΑΤΕΙΑς

ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΚΥΡΙΟ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΑΖΕΙ ΕΡΩΤΙΜΑΤΙΚΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΛΜΑΜΕ ......

ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ ΟΡΘΟΔΟΞΕ 1

ΒΓΑΛΕ ΤΟΥς ΧΡΟΝΙΚΟΥς ΟΡΙΖΟΝΤΕς ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΟΤΑΝ ΜΙΛΑς ΓΙΑ ΙΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
«Άγιοι της ημέρας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών»
Άβαταρ μέλους
panosgreece
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2941
Εγγραφή: Πέμ Αύγ 07, 2008 5:00 am

Re: Aπάντηση σε όσους αγνοούν την αξία και θέση της Π. Διαθή

Δημοσίευση από panosgreece »

31 ............

b] ΜΑΚΑΡΙΟΙ ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι· 2 μακάριος ἀνήρ, ᾧ οὐ μὴ λογίσηται Κύριος ἁμαρτίαν, οὐδέ ἐστιν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ δόλος. 3 ὅτι ἐσίγησα, ἐπαλαιώθη τὰ ὀστᾶ μου ἀπὸ τοῦ κράζειν με ὅλην τὴν ἡμέραν· 4 ὅτι ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐβαρύνθη ἐπ᾿ ἐμὲ ἡ χείρ σου, ἐστράφην εἰς ταλαιπωρίαν ἐν τῷ ἐμπαγῆναί μοι ἄκανθαν. (διάψαλμα). 5 τὴν ἁμαρτίαν μου ἐγνώρισα καὶ τὴν ἀνομίαν μου οὐκ ἐκάλυψα· εἶπα· ἐξαγορεύσω κατ᾿ ἐμοῦ τὴν ἀνομίαν μου τῷ Κυρίῳ· καὶ σὺ ἀφῆκας τὴν ἀσέβειαν τῆς καρδίας μου. (διάψαλμα). 6 ὑπὲρ ταύτης προσεύξεται πρὸς σὲ πᾶς ὅσιος ἐν καιρῷ εὐθέτῳ· πλὴν ἐν κατακλυσμῷ ὑδάτων πολλῶν πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγιοῦσι. 7 σύ μου εἶ καταφυγὴ ἀπὸ θλίψεως τῆς περιεχούσης με· τὸ ἀγαλλίαμά μου, λύτρωσαί με ἀπὸ τῶν κυκλωσάντων με. (διάψαλμα). 8 συνετιῶ σε καὶ συμβιβῶ σε ἐν ὁδῷ ταύτῃ, ᾗ πορεύσῃ, ἐπιστηριῶ ἐπὶ σὲ τοὺς ὀφθαλμούς μου. 9 μὴ γίνεσθε ὡς ἵππος καὶ ἡμίονος, οἷς οὐκ ἔστι σύνεσις, ἐν κημῷ καὶ χαλινῷ τὰς σιαγόνας αὐτῶν ἄγξαις τῶν μὴ ἐγγιζόντων πρὸς σέ. 10 πολλαὶ αἱ μάστιγες τοῦ ἁμαρτωλοῦ, τὸν δὲ ἐλπίζοντα ἐπὶ Κύριον ἔλεος κυκλώσει. 11 εὐφράνθητε ἐπὶ Κύριον καὶ ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, καὶ καυχᾶσθε, πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ.[/b]
«Άγιοι της ημέρας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών»
angieholi
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 3227
Εγγραφή: Τρί Μάιος 05, 2009 5:25 pm
Τοποθεσία: Αγγελική@Αθήνα

Re: Aπάντηση σε όσους αγνοούν την αξία και θέση της Π. Διαθή

Δημοσίευση από angieholi »

orthodoxos1 έγραψε:Ρώτησα πριν λίγο τον πνευματικό μου και μου είπε ότι δεν υπάρχει χρονολογία στην Παλαιά Διαθήκη σχετικά με το πότε υπήρξαν οι πρωτόπλαστοι,τώρα το περίπου 5000 πχ. που διάβασα μάλλον επιστημονικά εκτιμάται.Θάλε ένα σχόλιο σχετικά με τον κύριο Θεολόγο στο παρακάτω link:


http://www.sakketosaggelos.gr/Article/262/


Ισχύει ή όχι τελικά η ημερομήνια αυτή για 5 ή 6000 χρόνια π.χ ποια η αποψή σας?
Παίρνω το θάρρος να σου απαντήσω όχι επειδή ξέρω, αλλά επειδή τυγχάνει να έχω μπροστά μου την Παλαιά Διαθήκη,
συγκεκριμένα τον τόμο με το βιβλίο της Γενέσεως κατά την μετάφραση των Ο΄ και με τα σχόλια του π. Ιωήλ που ανέφερα και πιο πάνω.


Θα σου απαντήσω λοιπόν κάνοντας μια μικρή περίληψη στα γραφόμενα του π. Ιωήλ (Γένεσις, Παράρτημα προβλημάτων, σελ. 445-449:

Η ηλικία του ανθρώπινου γένους
Οι προϊστορικοί αριθμοί της Βίβλου αναβιβάζουν την αρχή του ανθρωπίνου γένους μόνο λίγες χιλιετηρίδες. Αρκετοί όμως επιστήμονες αναβιβάζουν τον άνθρωπο σε εκαντοντάδες χιλιάδες χρόνια. Συγκρούεται η επιστήμη με τη Βίβλο;
Ας δούμε τα δεδομένα της Βίβλου και της επιστήμης για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.
α) Η Βίβλος: Η Αγία Γραφή δεν έχει σκοπό επιστημονικό χρονολογικό αλλά θρησκευτικό. Δεν ενδιαφέρεται κυρίως για τον ακριβή χρόνο που έγιναν τα γεγονότα αλλά ότι έγινε. Αν λοιπόν παρατηρήσουμε τις 3 μεταφράσεις και εκδόσεις της Π. Διαθήκης (Εβραϊκο, Σαμαρειτικό και Ελληνικό κείμενο) θα δούμε μια διαφορά στους αριθμούς και τις χρονολογίες.
Παράδειγμα: από Αδάμ - Νώε παρήλθαν: κατά το Εβραϊκο 1.656 έτη, κατά το Σαμαρειτικό 1.307 έτη, κατά το Ελληνικό 2.256 έτη.
Περί λάθους θεοπνεύστου συγγραφέως δεν είναι δυνατό να μιλήσουμε, διότι η Βίβλος είναι θεόπνευστος. Περί αντιγραφικού λάθους όχι μόνο των μεταφράσεων αλλά και επί του Εβραϊκου κειμένου μπορούμε να μιλήσουμε.
Σχετικά λοιπόν με την προ Χριστού ηλικία του ανθρωπίνου γένους δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, διότι κατά την Βουλγάτα ( λατινική μετάφραση της Αγίας Γραφής) ο Αδάμ και η Εύα έζησαν 4.000 π.Χ., κατά το Martyrologium Romanum 5.199 και κατά άλλους υπολογισμούς 5.700 έτη.
Συμπέρασμα: Η Αγία Γραφή τούτο μόνο θεωρεί βέβαιο, ότι το ανθρώπινο γένος έλαβε αρχή λίγες χιλιετηρίδες προ Χριστού.
β) η επιστήμη:
1) η ιστορία: η πιστοποιηθείσα ιστορία διαφόρων λαών πάνω κάτω, δεν ανέρχεται πέρα των 3.000 ετών π.Χ. (όπως των Κινέζων, Βαβυλωνίων, Αιγυπτίων κλπ). Οι διάφοροι ερευνητές λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορα δεδομένα κινούνται μεταξύ των 5.000 - 7.000 ετών π.Χ. όπου και η Βίβλος.
2) Η γεωλογία: σπουδαιότατοι γεωλόγοι μέχρι πρότινος δεν ανεβιβάζουν την προϊστορία της ανθρωπότητας πέραν των 5.000 - 7.000 ετών π.Χ. Υπάρχουν όμως και κάποιοι ερευνητές που παραδέχονται ότι η ηλικία του ανθρώπου ανέρχεται σε 100.000 τουλάχιστον έτη π.Χ. Είναι όμως απίθανο να έζησε η ανθρωπότητα εκατοντάδες χιλιάδες έτη κατά την προϊστορική περίοδο και να έχουμε αναμνήσεις ιστορικής περιόδου και λείψανα εξελίξεως του πολιτισμού μόνο 5.000-7.000 έτη.

Συμπέρασμα:
Η Αγία Γραφή, δεν αναβιβάζει την ηλικία του ανθρωπίνου γένους πέρα μιας δεκάδος χιλιάδων ετών. Η ιστορική επιστήμη και η προϊστορία των λαών συμφωνεί με τα αγιογραφικά χωρία. Η δε γεωλογική επιστήμη δεν έχει πει την τελευταία λέξη της επ'αυτού. Επομένως η Επιστήμη δεν συγκρούεται προς την Βίβλον.

Με πολύ λίγα λόγια, αυτά λέει πάνω κάτω ο π. Ιωήλ.
Και για να σου απαντήσω συγκεκριμένα στο ερώτημα:
orthodoxos1 έγραψε:Ισχύει ή όχι τελικά η ημερομήνια αυτή για 5 ή 6000 χρόνια π.χ ποια η αποψή σας?
θα σου πω ότι ο π. Ιωήλ γράφει συγκεκριμένα (σελ. 357): Οι πρωτόπλαστοι Αδάμ - Εύα: Γενέσ. κεφ. 3ον 5.500 π.Χ. κατά τους Ο΄
Φώς στους μοναχούς είναι οι Άγγελοι... και φώς στους κοσμικούς οι Μοναχοί...
terzagelos
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος
Δημοσιεύσεις: 72
Εγγραφή: Δευ Ιούλ 05, 2010 5:23 pm

Re: Aπάντηση σε όσους αγνοούν την αξία και θέση της Π. Διαθή

Δημοσίευση από terzagelos »

vasilisalt,εγραψες οτι δεν ειναι ακομα ο καιρο σου για να διαβασις
Παλαια διαθηκη.διαβασε λοιπων την Καινη,Β'ΠΕΤΡΟΥ 1,19-21,
ΤΙΜΟΘΕΟΥ Β' 3,15-17.

Αγγελος.
orthodoxos1
Απλό Μέλος
Απλό Μέλος
Δημοσιεύσεις: 23
Εγγραφή: Τετ Ιουν 02, 2010 5:04 pm

Re: Aπάντηση σε όσους αγνοούν την αξία και θέση της Π. Διαθή

Δημοσίευση από orthodoxos1 »

panosgreece έγραψε:
panosgreece έγραψε:α' Καὶ συνετελέσθησαν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ καὶ πᾶς ὁ κόσμος αὐτῶν. β' καὶ συνετέλεσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἃ ἐποίησε, καὶ κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἐποίησε. γ' καὶ εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν· ὅτι ἐν αὐτῇ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο ὁ Θεὸς ποιῆσαι.
δ' Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὅτε ἐγένετο· ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ε' καὶ πᾶν χλωρὸν ἀγροῦ πρὸ τοῦ γενέσθαι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πάντα χόρτον ἀγροῦ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι· οὐ γὰρ ἔβρεξεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἄνθρωπος οὐκ ἦν ἐργάζεσθαι αὐτήν· ϛ' πηγὴ δὲ ἀνέβαινεν ἐκ τῆς γῆς καὶ ἐπότιζε πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς. ζ' καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν.
η' Καὶ ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς παράδεισον ἐν Ἐδὲμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε. θ' καὶ ἐξανέτειλεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς ὅρασιν καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν καὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ. ι' ποταμὸς δὲ ἐκπορεύεται ἐξ Ἐδὲμ ποτίζειν τὸν παράδεισον· ἐκεῖθεν ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς. ια' ὄνομα τῷ ἑνὶ Φισῶν· οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Εὐιλάτ, ἐκεῖ οὗ ἐστι τὸ χρυσίον· ιβ' τὸ δὲ χρυσίον τῆς γῆς ἐκείνης καλόν· καὶ ἐκεῖ ἐστιν ὁ ἄνθραξ καὶ ὁ λίθος ὁ πράσινος. ιγ' καὶ ὄνομα τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ Γεῶν· οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Αἰθιοπίας. ιδ' καὶ ὁ ποταμὸς ὁ τρίτος Τίγρις· οὗτος ὁ προπορευόμενος κατέναντι Ἀσσυρίων. ὁ δὲ ποταμὸς ὁ τέταρτος Εὐφράτης.
ιε' Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν. ιϛ' καὶ ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεὸς τῷ Ἀδὰμ λέγων· ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βαι αὐτὸνγῇ, ιζ' ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ· ᾗ δ᾿ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε.

ιη' Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ αὐτόν. ιθ' καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἤγαγεν αὐτὰ πρὸς τὸν Ἀδάμ, ἰδεῖν τί καλέσει αὐτά. καὶ πᾶν ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν αὐτὸ Ἀδὰμ ψυχὴν ζῶσαν, τοῦτο ὄνομα αὐτῷ. κ' καὶ ἐκάλεσεν Ἀδὰμ ὀνόματα πᾶσι τοῖς κτήνεσι καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ· τῷ δὲ Ἀδὰμ οὐχ εὑρέθη βοηθὸς ὅμοιος αὐτῷ. κα' καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν Ἀδάμ, καὶ ὕπνωσε· καὶ ἔλαβε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ᾿ αὐτῆς. κβ' καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ Θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Ἀδάμ. κγ' καὶ εἶπεν Ἀδάμ· τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου· αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη· κδ' ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. κε' καὶ ἦσαν οἱ δύο γυμνοί, ὅ τε Ἀδὰμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ᾐσχύνοντο.
ΠΟΙΟς ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΙς ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙς ;

ΑΥΤΑ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΔΕΝ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΗς ΠΛΑΤΕΙΑς

ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΚΥΡΙΟ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΑΖΕΙ ΕΡΩΤΙΜΑΤΙΚΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΛΜΑΜΕ ......

ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ ΟΡΘΟΔΟΞΕ 1

ΒΓΑΛΕ ΤΟΥς ΧΡΟΝΙΚΟΥς ΟΡΙΖΟΝΤΕς ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΟΤΑΝ ΜΙΛΑς ΓΙΑ ΙΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Μία ερώτηση έκανα και μάθε να συζητάς χωρίς αναθέματα,εξέφρασα μια απορία και τίποτα περισσότερο σχετικά με την χρονολόγιση που μου κέντρισε το ενδιαφέρον.Και πολύ απλά είπα αν χρονολογείται η δημιουργία του κόσμου μερικές χιλιάδες χρόνια π.χ πως εξηγούνται τα επιστημονικά ευρήματα ανθρώπινου είδες που χρονολογούνται ακόμα και εκατομύρια χρόνια πριν?

http://paratolmo.blogspot.com/2009/04/blog-post_19.html
orthodoxos1
Απλό Μέλος
Απλό Μέλος
Δημοσιεύσεις: 23
Εγγραφή: Τετ Ιουν 02, 2010 5:04 pm

Re: Aπάντηση σε όσους αγνοούν την αξία και θέση της Π. Διαθή

Δημοσίευση από orthodoxos1 »

angieholi έγραψε:
orthodoxos1 έγραψε:Ρώτησα πριν λίγο τον πνευματικό μου και μου είπε ότι δεν υπάρχει χρονολογία στην Παλαιά Διαθήκη σχετικά με το πότε υπήρξαν οι πρωτόπλαστοι,τώρα το περίπου 5000 πχ. που διάβασα μάλλον επιστημονικά εκτιμάται.Θάλε ένα σχόλιο σχετικά με τον κύριο Θεολόγο στο παρακάτω link:


http://www.sakketosaggelos.gr/Article/262/


Ισχύει ή όχι τελικά η ημερομήνια αυτή για 5 ή 6000 χρόνια π.χ ποια η αποψή σας?
Παίρνω το θάρρος να σου απαντήσω όχι επειδή ξέρω, αλλά επειδή τυγχάνει να έχω μπροστά μου την Παλαιά Διαθήκη,
συγκεκριμένα τον τόμο με το βιβλίο της Γενέσεως κατά την μετάφραση των Ο΄ και με τα σχόλια του π. Ιωήλ που ανέφερα και πιο πάνω.


Θα σου απαντήσω λοιπόν κάνοντας μια μικρή περίληψη στα γραφόμενα του π. Ιωήλ (Γένεσις, Παράρτημα προβλημάτων, σελ. 445-449:

Η ηλικία του ανθρώπινου γένους
Οι προϊστορικοί αριθμοί της Βίβλου αναβιβάζουν την αρχή του ανθρωπίνου γένους μόνο λίγες χιλιετηρίδες. Αρκετοί όμως επιστήμονες αναβιβάζουν τον άνθρωπο σε εκαντοντάδες χιλιάδες χρόνια. Συγκρούεται η επιστήμη με τη Βίβλο;
Ας δούμε τα δεδομένα της Βίβλου και της επιστήμης για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.
α) Η Βίβλος: Η Αγία Γραφή δεν έχει σκοπό επιστημονικό χρονολογικό αλλά θρησκευτικό. Δεν ενδιαφέρεται κυρίως για τον ακριβή χρόνο που έγιναν τα γεγονότα αλλά ότι έγινε. Αν λοιπόν παρατηρήσουμε τις 3 μεταφράσεις και εκδόσεις της Π. Διαθήκης (Εβραϊκο, Σαμαρειτικό και Ελληνικό κείμενο) θα δούμε μια διαφορά στους αριθμούς και τις χρονολογίες.
Παράδειγμα: από Αδάμ - Νώε παρήλθαν: κατά το Εβραϊκο 1.656 έτη, κατά το Σαμαρειτικό 1.307 έτη, κατά το Ελληνικό 2.256 έτη.
Περί λάθους θεοπνεύστου συγγραφέως δεν είναι δυνατό να μιλήσουμε, διότι η Βίβλος είναι θεόπνευστος. Περί αντιγραφικού λάθους όχι μόνο των μεταφράσεων αλλά και επί του Εβραϊκου κειμένου μπορούμε να μιλήσουμε.
Σχετικά λοιπόν με την προ Χριστού ηλικία του ανθρωπίνου γένους δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, διότι κατά την Βουλγάτα ( λατινική μετάφραση της Αγίας Γραφής) ο Αδάμ και η Εύα έζησαν 4.000 π.Χ., κατά το Martyrologium Romanum 5.199 και κατά άλλους υπολογισμούς 5.700 έτη.
Συμπέρασμα: Η Αγία Γραφή τούτο μόνο θεωρεί βέβαιο, ότι το ανθρώπινο γένος έλαβε αρχή λίγες χιλιετηρίδες προ Χριστού.
β) η επιστήμη:
1) η ιστορία: η πιστοποιηθείσα ιστορία διαφόρων λαών πάνω κάτω, δεν ανέρχεται πέρα των 3.000 ετών π.Χ. (όπως των Κινέζων, Βαβυλωνίων, Αιγυπτίων κλπ). Οι διάφοροι ερευνητές λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορα δεδομένα κινούνται μεταξύ των 5.000 - 7.000 ετών π.Χ. όπου και η Βίβλος.
2) Η γεωλογία: σπουδαιότατοι γεωλόγοι μέχρι πρότινος δεν ανεβιβάζουν την προϊστορία της ανθρωπότητας πέραν των 5.000 - 7.000 ετών π.Χ. Υπάρχουν όμως και κάποιοι ερευνητές που παραδέχονται ότι η ηλικία του ανθρώπου ανέρχεται σε 100.000 τουλάχιστον έτη π.Χ. Είναι όμως απίθανο να έζησε η ανθρωπότητα εκατοντάδες χιλιάδες έτη κατά την προϊστορική περίοδο και να έχουμε αναμνήσεις ιστορικής περιόδου και λείψανα εξελίξεως του πολιτισμού μόνο 5.000-7.000 έτη.

Συμπέρασμα:
Η Αγία Γραφή, δεν αναβιβάζει την ηλικία του ανθρωπίνου γένους πέρα μιας δεκάδος χιλιάδων ετών. Η ιστορική επιστήμη και η προϊστορία των λαών συμφωνεί με τα αγιογραφικά χωρία. Η δε γεωλογική επιστήμη δεν έχει πει την τελευταία λέξη της επ'αυτού. Επομένως η Επιστήμη δεν συγκρούεται προς την Βίβλον.

Με πολύ λίγα λόγια, αυτά λέει πάνω κάτω ο π. Ιωήλ.
Και για να σου απαντήσω συγκεκριμένα στο ερώτημα:
orthodoxos1 έγραψε:Ισχύει ή όχι τελικά η ημερομήνια αυτή για 5 ή 6000 χρόνια π.χ ποια η αποψή σας?
θα σου πω ότι ο π. Ιωήλ γράφει συγκεκριμένα (σελ. 357): Οι πρωτόπλαστοι Αδάμ - Εύα: Γενέσ. κεφ. 3ον 5.500 π.Χ. κατά τους Ο΄
Συμπέρασματα
1. ο πνευματικός μου που είναι και Αρχιμανδρίτης και έχει σπουδάσει Θεολογία έκανε λάθος σχετικά με την μη εγγραφή χρονολόγησης δημιουργίας των πρωτόπλαστων ή και ηθελημένα.

2.Επιστημονικά έχουν βρεθεί οστά που με τεχνικές επιστημονικά αποδεκτές χρονολογούνται τουλάχισμαν στο 70000 π.χ σε αντίθεση με την γένεση που μιλάει για μερικές χιλιάδες έτη πχ

3.Δεν κάνει να σκεφτόμαστε σύμφωνα με τον panosgreece καθόλου και να μην εκφράζουμε ερωτήματα γιατί είναι ενάντια στην ορθοδοξία.
orthodoxos1
Απλό Μέλος
Απλό Μέλος
Δημοσιεύσεις: 23
Εγγραφή: Τετ Ιουν 02, 2010 5:04 pm

Re: Aπάντηση σε όσους αγνοούν την αξία και θέση της Π. Διαθή

Δημοσίευση από orthodoxos1 »

ΠΟΙΟς ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΙς ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙς ;

ΑΥΤΑ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΔΕΝ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΗς ΠΛΑΤΕΙΑς

ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΚΥΡΙΟ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΑΖΕΙ ΕΡΩΤΙΜΑΤΙΚΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΛΜΑΜΕ ......

ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ ΟΡΘΟΔΟΞΕ 1

ΒΓΑΛΕ ΤΟΥς ΧΡΟΝΙΚΟΥς ΟΡΙΖΟΝΤΕς ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΟΤΑΝ ΜΙΛΑς ΓΙΑ ΙΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
[/quote]

θα σου πω ότι ο π. Ιωήλ γράφει συγκεκριμένα (σελ. 357): Οι πρωτόπλαστοι Αδάμ - Εύα: Γενέσ. κεφ. 3ον 5.500 π.Χ. κατά τους Ο

Τα κείμενα βάζουν χρονικούς ορίζοντες και οχι εγώ.


Καληνύχτα.
Άβαταρ μέλους
panosgreece
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2941
Εγγραφή: Πέμ Αύγ 07, 2008 5:00 am

Re: Aπάντηση σε όσους αγνοούν την αξία και θέση της Π. Διαθή

Δημοσίευση από panosgreece »

orthodoxos1 έγραψε:ΠΟΙΟς ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΙς ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙς ;

ΑΥΤΑ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΔΕΝ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΗς ΠΛΑΤΕΙΑς

ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΚΥΡΙΟ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΑΖΕΙ ΕΡΩΤΙΜΑΤΙΚΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΛΜΑΜΕ ......

ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ ΟΡΘΟΔΟΞΕ 1

ΒΓΑΛΕ ΤΟΥς ΧΡΟΝΙΚΟΥς ΟΡΙΖΟΝΤΕς ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΟΤΑΝ ΜΙΛΑς ΓΙΑ ΙΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
θα σου πω ότι ο π. Ιωήλ γράφει συγκεκριμένα (σελ. 357): Οι πρωτόπλαστοι Αδάμ - Εύα: Γενέσ. κεφ. 3ον 5.500 π.Χ. κατά τους Ο

Τα κείμενα βάζουν χρονικούς ορίζοντες και οχι εγώ.


Καληνύχτα.[/quote]

ΚΑΛΗ ΝΥΧΤΑ
«Άγιοι της ημέρας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών»
orthodoxos1
Απλό Μέλος
Απλό Μέλος
Δημοσιεύσεις: 23
Εγγραφή: Τετ Ιουν 02, 2010 5:04 pm

Re: Aπάντηση σε όσους αγνοούν την αξία και θέση της Π. Διαθή

Δημοσίευση από orthodoxos1 »

Μια άλλη άποψη για το θέμα:


http://exeldim.bravehost.com/theologia/ptwsi1.htm
terzagelos
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος
Δημοσιεύσεις: 72
Εγγραφή: Δευ Ιούλ 05, 2010 5:23 pm

Re: Aπάντηση σε όσους αγνοούν την αξία και θέση της Π. Διαθή

Δημοσίευση από terzagelos »

orthodoxos 1.θα πρεπει την Αγια Γραφη να την δεχωμαστε δια πιστεως
σε ορισμενα σημεια,π.χ(και ελαβε μια εκ τον πλευρων αυτου,καιεκανε απο την πλευραν γυναικα,)
Αγαπητε ορθοδοξε 1,αυτο που γραφη για την Ευα,εγω το δεχωμαι ετσι απλα οπως
το γραφη.
Στους Κορινθιους Α' 1,21.γραφη, ηυδοκησεν ο Θεος δια της μωριας του κηρυγματος
να σωση τους πιστευοντας.
Και καλα κανεις ,να ρωτας,χρειαζωμαστε ο ενας τον αλλων για να
προχωραμε,οι ερωτησισμας να ειναι απλες ,και χωρις ενταση.

Αγγελος... :105
Για τα χρονια που αναφερεις, απο Αδαμ εως τις γεννησις του Κυριου μας ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,4000 χρονια περιπου,
συν 2000 μ.χ ,θεολογικα περιπου τοσα ειναι.
Αν κανω λαθος διορθωστεμε..(καθως και τα ορθογραφικα μου λαθη)...
Απάντηση

Επιστροφή στο “Αγία Γραφή”