Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας

Ερωτήματα περί της Αγίας Γραφής

Συντονιστής: Συντονιστές

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
gkou
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2629
Εγγραφή: Τρί Μαρ 21, 2006 9:00 am
Τοποθεσία: Γεωργία@Κόρινθος

Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας

Δημοσίευση από gkou » Δευ Μάιος 05, 2008 1:00 pm

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΥΠΟ + ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
Έκδοσις πεντηκοστή
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»
ΑΘΗΝΑΙ 2005ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Συγγραφεύς του πρώτου Ευαγγελίου είναι ο απόστολος και ευαγγελιστής Ματθαίος. Προτού τον καλέση ο Κύριος εις το αποστολικόν αξίωμα, ωνομάζετο Λευίς. ( Μαρκ. β΄14,Λουκ. ε ΄27 ),όταν δε ηκολούθησε τον Χριστόν ,τότε έλαβε το επώνυμον Ματθαίος. Τα περιστατικά της προσκλήσεώς του από τον Κύριον αναφέρει και ο ίδιος εις το Ευαγγέλιόν του (κεφ. θ΄ 9-13 ) . Ο Ματθαίος ήτο προηγουμένως τελώνης το επάγγελμα , εγκατεστημένος εις την Καπερναούμ, η οποία φαίνεται να ήτο και η πατρίς του. Όταν δε ο Κύριος τον συνήντησε καθήμενον εις το τελώνιον και τον εκάλεσε να τον ακολουθήση, το έπραξε χωρίς κανέναν δισταγμόν και καμμίαν αναβολήν. Όπως αναφέρει η παράδοσις, ο Ματθαίος εκήρυξε το Ευαγγέλιον εις τους Εβραίους, κατόπιν δε μετέβη και εις την Αιθιοπίαν και εις την Παρθίαν, όπου και απέθανε.
Το Ευαγγέλιόν του ο Ματθαίος συνέγραψε κατά πρώτον εις την εβραϊκήν ( αραμαϊκήν ) γλώσσαν, επειδή δια τους Εβραίους κατʼ αρχάς το προώριζε. Το μετέφρασεν όμως εις την ελληνικήν γλώσσαν ο ίδιος ή άλλος αποστολικός ανήρ. Συνεγράφη δε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον μεταξύ των ετών 60-66 μ. Χ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
Στιχ.1-17. Η γενεαλογία του Κυρίου Ιησού.

Βίβλος γενέσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ υἱοῦ ᾿Αβραάμ

2 ᾿Αβραὰμ ἐγέννησε τὸν ᾿Ισαάκ, ᾿Ισαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιακώβ, ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ,
3 ᾿Ιούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Εσρώμ, ᾿Εσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αράμ,
4 ᾿Αρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αμιναδάβ, ᾿Αμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών,
5 Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς Ραχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ωβὴδ ἐκ τῆς Ρούθ, ᾿Ωβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιεσσαί,
6 ᾿Ιεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν Δαυῒδ τὸν βασιλέα. Δαυῒδ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐγέννησε τὸν Σολομῶντα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου,
7 Σολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ροβοάμ, Ροβοὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αβιά, ᾿Αβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ασά,
8 ᾿Ασὰ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσαφάτ, ᾿Ιωσαφὰτ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωράμ, ᾿Ιωρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Οζίαν,
9 ᾿Οζίας δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωάθαμ, ᾿Ιωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν ῎Αχαζ, ῎Αχαζ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Εζεκίαν,
10 ᾿Εζεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αμών, ᾿Αμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσίαν,
11 ᾿Ιωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος.

12 Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος ᾿Ιεχονίας ἐγέννησε τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησε τὸν Ζοροβάβελ,

13 Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αβιούδ, ᾿Αβιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ελιακείμ, ᾿Ελιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αζώρ,
14 ᾿Αζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αχείμ, ᾿Αχεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ελιούδ,
15 ᾿Ελιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ελεάζαρ, ᾿Ελεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιακώβ,
16 ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη ᾿Ιησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός.

17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ᾿Αβραάμ ἕως Δαυῒδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυῒδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες.

Μετάφραση
Κατάλογος γενεαλογικός ,εις τον οποίον καταφαίνεται πόθεν κατάγεται ο Ιησούς Χριστός, ο απόγονος του Δαβίδ, ο οποίος πάλιν ήτο απόγονος του Αβραάμ.

2 Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ, ο Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς του,

3 ο Ιούδας δε εγέννησε διδύμους τον Φαρές και τον Ζαρά από την νύμφην του Θάμαρ, ο Φαρές δε εγέννησε τον Εσρώμ, ο Εσρώμ δε εγέννησε τον Αράμ,

4 ο Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναβάδ, ο Αμιναβάδ δε εγέννησε τον Ναασσών, ο Ναασσών δε εγέννησε τον Σαλμών,

5 ο Σαλμών δε εγέννησε τον Βοόζ από την Ραχάβ την πόρνην, η οποία εδέχθη εις Ιεριχώ και εφυγάδευσε σώους τους κατασκόπους του Ιησού του Ναυή. ο Βοόζ δε εγέννησε τον Ωβήδ εκ της Ρουθ, η οποία ως προσύλητος Μωαβίτις κατήγετο εξ έθνους πολύ μισητού εις τους Εβραίους, ο Ωβήδ δε εγέννησε τον Ιεσσαί,
6 ο Ιεσσαί δε εγέννησε τον Δαβίδ τον βασιλέα. Δαβίδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα από την γυναίκα που υπήρξε σύζυγος του Ουρίου ,δια να καταφαίνεται όχι μόνον από τας περιπτώσεις της Θάμαρ και της Ραχάβ, αλλά και από το ολίσθημα αυτό του Δαβίδ, ότι η αμαρτία είχε εισχωρήσει και εις αυτούς τους προγόνους του Μεσσίου.
7 ο Σολομών δε εγέννησε τον Ροβοάμ, ο Ροβοάμ δε εγέννησε τον Αβιά, ο Αβιά δε εγέννησε τον Ασά,

8 Ο Ασά δε απέκτησε τρισέγγονον τον Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ δε εγέννησε τον Ιωράμ, ο Ιωράμ δε απέκτησε τρισέγγονον τον Οζίαν,

9 ο Οζίας δε εγέννησε τον Ιωάθαμ, ο Ιωάθαμ δε εγέννησε τον Άχαζ, ο Άχαζ δε εγέννησε τον Εζεκίαν,

10 ο Εζεκίας δε εγέννησε τον Μανασσή , ο Μανασσής δε εγέννησε τον Αμών, ο Αμών δε εγέννησε τον Ιωσίαν,

11 ο Ιωσίας δε εγέννησε τον Ιωαχίμ ή Ιεχονίαν και τους αδελφούς του κατά τους χρόνους ,κατά τους οποίους συνέπεσεν η αιχμαλωσία των Ιουδαίων εις την Βαβυλώνα.

12 Όταν δε οι Ιουδαίοι μετεφέρθησαν ως αιχμάλωτοι εις την Βαβυλώνα ,ο Ιεχονίας εγέννησε εκεί τον Σαλαθαήλ, ο Σαλαθαήλ δε εγέννησε τον Ζοροβάβελ,

13 του Ζοροβάβελ δε απόγονος υπήρξεν ο Αβιούδ, ο Αβιούδ δε εγέννησε τον Ελιακείμ, ο Ελιακείμ δε εγέννησε τον Αζώρ,

14 ο Αζώρ δε εγέννησε τον Σαδώκ, ο Σαδώκ δε εγέννησε τον Αχείμ, ο Αχείμ δε εγέννησε τον Ελιούδ,
15 ο Ελιούδ δε εγέννησε τον Ελεάζαρ, ο Ελεάζαρ δε εγέννησε τον Ματθάν, ο Ματθάν δε εγέννησε τον Ιακώβ,
16 ο Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ, τον αρραβωνιαστικόν της Μαρίας. Κατήγετο δε και η Μαρία από το αυτό γένος από το οποίον και ο Ιωσήφ. Εκ της Μαρίας δε αυτής, η οποία ήτο απόγονος του Δαβίδ και του Αβραάμ, εγεννήθη ο Ιησούς, που επονομάζεται Χριστό
ς.

17 Σύμφωνα λοιπόν με τον ανωτέρω κατάλογον όλαι αι γενεαί ,όσαι έζησαν από τον Αβραάμ μέχρι του Δαβίδ, καθώς αριθμούνται από τους συντάκτας του καταλόγου, είναι γενεαί δεκατέσσαρες. και αι γενεαί από του Δαβίδ μέχρι της εποχής ,που οι Ιουδαίοι μετοίκησαν ως αιχμάλωτοι εις την Βαβυλώνα, είναι γενεαί δεκατέσσαρες. και αι γενεαί ,που έζησαν από την εποχήν της μετοικήσεως των Ιουδαίων εις Βαβυλώνα μέχρι των χρόνων του Χριστού, είναι γενεαί δεκατέσσαρες. ]

Άβαταρ μέλους
gkou
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2629
Εγγραφή: Τρί Μαρ 21, 2006 9:00 am
Τοποθεσία: Γεωργία@Κόρινθος

Δημοσίευση από gkou » Τρί Μάιος 06, 2008 9:34 am

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

[ Στιχ. 18-25. Η υπερφυσική γέννησις του Κυρίου

18 Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ ᾿Ιωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ῾Αγίου.

19 ᾿Ιωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν.


20 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· ᾿Ιωσὴφ υἱὸς Δαυῒδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν ῾Αγίου.
21 τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.

22 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος·
23 ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός.
24 Διεγερθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,
25 καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν.

Μετάφραση

18 Η γέννησις δε του Ιησού Χριστού έγινε κατά τον ακόλουθον υπερφυσικόν και πρωτοφανή τρόπον. Όταν δηλαδή η μήτηρ του Μαρία ηρραβωνίσθη με τον Ιωσήφ, προτού να συγκατοικήσουν ως σύζυγοι, ευρέθη η Μαρία έγκυος δια δημιουργικής επενέργειας του Αγίου Πνεύματος.

19 Ο Ιωσήφ δε ο αρραβωνιαστικός της, όταν αντελήφθη την εγκυμοσύνην, επειδή ήτο ενάρετος και αγαθός και δεν ήθελε να την διαπομπεύση προς δημόσιον παραδειγματισμόν, εσκέφθη να της δώση διαζύγιον μυστικά.

20 Όταν όμως αυτός εσυλλογίσθη αυτά, ιδού ένας άγγελος του Κυρίου του εφάνη εις το όνειρόν του και του είπεν. Ιωσήφ ,απόγονε του Δαβίδ, μη δοκιμάσης κανένα δισταγμόν και φόβον δια να παραλάβης εις τον οίκον σου την Μαριάμ την μνηστήν σου. διότι εκείνο, που εγεννήθη μέσα της, προέρχεται εκ δημιουργικής επενέργειας του Αγίου Πνεύματος.
21 Θα γεννήση δε υιόν και συ, που από τον νόμον τον Μωσαϊκόν αναγνωρίζεσαι προστάτης και πατέρας του, θα καλέσης το όνομα του Ιησούν, το οποίον εις την ελληνικήν μεταφράζεται σωτήρ. Και θα του δώσης αυτό το όνομα ,διότι αυτός θα σώση από τις αμαρτίες του τον νέον Ισραήλ, που θα τον πιστεύση ως σωτήρα και θα γίνη με την πίστιν αυτήν ο πραγματικός λαός του.
22 Όλον δε το θαύμα αυτό της υπερφυσικής συλλήψεως της Παρθένου έγινε, δια να λάβη πλήρη πραγματοποίησιν και επαλήθευσιν εκείνο, που ελέχθη από τον Κύριον δια μέσου του προφήτου Ησαϊου, ο οποίος είπε πολλούς αιώνας προτήτερα.
23 Ιδού η Παρθένος ,που δεν εγνώρισεν άνδρα, θα συλλάβη και θα γεννήση υιόν και όσοι πιστεύσουν εις αυτόν ,θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, όνομα εβραϊκόν, που μεταφράζεται ελληνικά. Ο Θεός είναι μαζί μας.
24 Όταν δε ο Ιωσήφ εσηκώθη από τον ύπνον, έκαμε καθώς τον διέταξεν ο άγγελος του Κυρίου. Και παρέλαβεν εις τον οίκον του την μνηστήν του,
25 και δεν ήλθεν εις σχέσιν συζυγικήν μαζί της ποτέ, άρα δε και έως ότου εγέννησε τον πρώτον και μονάκριβον υιόν της, και εκάλεσεν ο Ιωσήφ το όνομά του Ιησούν. ]

Άβαταρ μέλους
gkou
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2629
Εγγραφή: Τρί Μαρ 21, 2006 9:00 am
Τοποθεσία: Γεωργία@Κόρινθος

Δημοσίευση από gkou » Τετ Μάιος 07, 2008 9:34 am

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Στιχ. 1-12. Η προσκύνησις των μάγων

Του δὲ ᾿Ιησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας ἐν ἡμέραις ῾Ηρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς ῾Ιεροσόλυμα
2 λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.


3 ᾿Ακούσας δὲ ῾Ηρῴδης ὁ βασιλεὺς ἐταράχθη καὶ πᾶσα ῾Ιεροσόλυμα μετ᾿ αὐτοῦ,
4 καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ᾿ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται.
5 οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· ἐν Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας· οὕτω γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου·

6 καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ ᾿Ιούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν ᾿Ιούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν ᾿Ισραήλ.
7 Τότε ῾Ηρῴδης λάθρα καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσε παρ᾿ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος,
8 καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπε· πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου, ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ.

9 οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον· 10 ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα,
11 καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν·


12 καὶ χρηματισθέντες κατ᾿ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ῾Ηρῴδην, δι᾿ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

Μετάφραση

Όταν δε ο Ιησούς εγεννήθη εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας κατά τας ημέρας του βασιλέως Ηρώδου, ιδού σοφοί αστρολόγοι από τα μέρη της Ανατολής ήλθαν εις τα Ιεροσόλυμα
2. και είπαν. Που είναι ο βασιλεύς τον Ιουδαίων ,που τώρα τελευταίως εγεννήθη; Διότι είδαμεν τον αστέρα του την ώραν ,που με την ανατολήν του έδιδεν είδησιν δια την γέννησιν του νέου βασιλέως και ήλθαμεν να τον προσκυνήσωμεν.

3 Όταν όμως ο βασιλεύς Ηρώδης ήκουσε τον λόγον αυτόν ,που είπαν οι μάγοι, εταράχθη, επειδή εφοβήθη, μήπως ο νέος βασιλεύς γίνη αντίζηλός του. Συγχρόνως όμως εταράχθησαν μαζί με αυτόν και οι κάτοικοι όλης την πόλεως των Ιεροσολύμων, επειδή εφοβήθησαν ,μήπως η στενοχωρία του σκληρού Ηρώδου ξεσπάση εις αυτούς.
4 Και αφού εμάζευσεν ο Ηρώδης όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, που εθεωρούντο γνώσται και διδάσκαλοι του νόμου, εζήτει να μάθη από αυτούς, εις ποίον μέρος σύμφωνα με τας προφητείας επρόκειτο να γεννηθή ο Χριστός, ο Μεσσίας δηλαδή και βασιλεύς του Ισραήλ.
5 Αυτοί δε του είπαν. γεννάται εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας ,διότι έτσι έχει γραφή από τον Θεόν δια μέσου του προφήτου Μιχαίου.
6 Και συ ,Βηθλεέμ, που περιλαμβάνεσαι εις την χώραν της φυλής του Ιούδα, μολονότι φαίνεσαι χωρίον μικρόν, δεν είσαι όμως καθόλου η πλέον ασήμαντος από τας πρωτευούσας πόλεις, που ηγεμονεύουν εις την χώραν της φυλής του Ιούδα. Και δεν είσαι πλέον μικρά, διότι από σε θα βγη άρχων, ο οποίος θα ποιμάνη τον λαόν μου τον Ισραήλ.
7 Τότε ο Ηρώδης ,αφού κρυφίως εκάλεσε τους μάγους, εξηκρίβωσεν από αυτούς τον χρόνον ,αφʼ ότου εφαίνετο το άστρον.

8 Και αφού τους ωδήγησε να μεταβούν εις την Βηθλεέμ , είπε. Πηγαίνετε εκεί και εξετάσετε με πάσαν ακρίβειαν δια το παιδίον. Όταν δε εύρετε ,φέρετέ μου είδησιν, δια να έλθω και εγώ εις Βηθλεέμ να το προσκυνήσω.

9 Αυτοί δε, αφού ήκουσαν τους λόγους αυτούς του βασιλέως,έφυγον δια την Βηθλεέμ. Και ιδού άστρον υπερφυσικόν ,που έλαμπε και την ημέραν, όμοιον όμως προς εκείνο ,που είδαν απʼ αρχής της ανατολής του, επήγαινεν εμπρός από αυτούς, έως ότου ήλθε και εστάθη επάνω από το σπίτι, που ήτο το παιδίον.
10 Όταν δε είδαν τον αστέρα οι μάγοι εχάρησαν πολύ μεγάλην χαράν ,διότι είχαν πλέον ασφαλή οδηγόν.
11 Και αφού ήλθαν εις το σπίτι ,είδαν το παιδίον με την μητέρα του Μαρίαν, και αφού έπεσαν κατά γης το προσεκύνησαν, και ανοίξαντες τα θησαυροφυλάκιά τους του προσέφεραν δώρα, χρυσόν, και από τα πολύτιμα αρωματικά της Αραβίας , λίβανον και σμύρναν.

12 Και αφού έλαβαν από τον Θεόν οδηγίαν εις όνειρόν τους να μη ξαναγυρίσουν εις τον Ηρώδην, ανεχώρησαν από άλλον δρόμον εις την πατρίδα τους. ]

Άβαταρ μέλους
gkou
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2629
Εγγραφή: Τρί Μαρ 21, 2006 9:00 am
Τοποθεσία: Γεωργία@Κόρινθος

Δημοσίευση από gkou » Τετ Μάιος 14, 2008 2:21 pm

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

[ Στιχ. 13-18. Η φυγή εις την Αίγυπτον και η σφαγή των νηπίων

13 ᾿Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ ᾿Ιωσὴφ λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ ῾Ηρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.
14 ῾Ο δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον,
15 καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς ῾Ηρῴδου, ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου.
16 Τότε ῾Ηρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων.
17 τότε ἐπληρώθη τὸ ρηθὲν ὑπὸ ῾Ιερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος·
18 φωνὴ ἐν Ραμᾷ ἠκούσθη, θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ραχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν.

Μετάφραση

13 Όταν δε ανεχώρησαν οι μάγοι, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνη εις το όνειρόν του εις τον Ιωσήφ και του είπε. Σήκω και παράλαβε το παιδίον και την μητέρα του και φεύγε εις την Αίγυπτον και μένε εκεί, έως ότου σου είπω. Φύγε, διότι πρόκειται ο Ηρώδης να ζητήση το παιδίον με σκοπόν να το θανατώση.


14 Ο Ιωσήφ δε εσηκώθη. και παρέλαβε νύκτα το παιδίον και την μητέρα του και ανεχώρησεν εις την Αίγυπτον.

15 Και ήτο εκεί, μέχρις ότου απέθανεν ο Ηρώδης ,δια να επαληθεύση τελείως εκείνο ,που ελέχθη από τον Κύριον δια μέσου του Προφήτου, ο οποίος είπεν. Από την Αίγυπτον εκάλεσα τον υιόν μου να επιστρέψη εις τον τόπον της γεννήσεώς του.

16 Τότε ο Ηρώδης, όταν είδεν ότι οι μάγοι τον εξηπάτησαν και τον εγέλασαν , εθύμωσε πολύ και έστειλε στρατιώτας ,οι οποίοι εθανάτωσαν όλα τα παιδιά, που ήσαν εις την Βηθλεέμ και εις όλα τα περίχωρα και σύνορά της, από ηλικίας δύο ετών και κάτω, σύμφωνα με τον χρόνον, τον οποίον εξηκρίβωσεν από τους μάγους.

17 Τότε έλαβε πλήρη πραγματοποίησιν εκείνο, που ελέχθη από τον προφήτην Ιερεμίαν , ο οποίος επροφήτευσε και είπε.

18 Φωνή σπαρακτική ηκούσθη εις το χωρίον της φυλής Βενιαμίν Ραμά ,θρήνος και κλάματα και οδυρμός πολύς. Η σύζυγος του Ιακώβ Ραχήλ, που ήτο εκεί θαμμένη, δια των απογόνων της μητέρων, που εστερήθησαν τα μικρά τους, κλαίει τα τέκνα της, και δεν ήθελε με κανέναν τρόπον να παρηγορηθή, διότι τα αθώα αυτά παιδιά δεν υπάρχουν πλέον εις την ζωήν. ]

Άβαταρ μέλους
gkou
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2629
Εγγραφή: Τρί Μαρ 21, 2006 9:00 am
Τοποθεσία: Γεωργία@Κόρινθος

Δημοσίευση από gkou » Πέμ Μάιος 15, 2008 3:15 pm

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

[Στιχ. 19-23. Η αγία οικογένεια εγκαθίσταται εις την Ναζαρέτ.

19 Τελευτήσαντος δὲ τοῦ ῾Ηρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ φαίνεται τῷ ᾿Ιωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ
20 λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν ᾿Ισραήλ· τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου.
21 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ᾿Ισραήλ.
22 ἀκούσας δὲ ὅτι ᾿Αρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς ᾿Ιουδαίας ἀντὶ ῾Ηρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ᾿ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας,
23 καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται.

Μετάφραση

19 Όταν δε απέθανεν ο Ηρώδης, ιδού εφάνη εις το όνειρόν του εις τον Ιωσήφ άγγελος Κυρίου εν Αιγύπτω

20 και του είπε . Σήκω και πάρε το παιδίον και την μητέρα του και πήγαινε με την ησυχίαν σου εις την χώραν των Ισραηλιτών. Διότι έχουν πλέον αποθάνει εκείνοι, που εζήτουν την ζωήν του παιδιού.

21 Αυτός δε, αφού εσηκώθη, επήρε το παιδίον και την μητέρα του και ήλθεν εις την Παλαιστίνην.

22 Αλλʼ όταν ήκουσεν ,ότι ο Αρχέλαος εβασίλευεν εις την Ιουδαίαν αντί του πατρός του Ηρώδου, εφοβήθη να μεταβή εκεί. Και καθώς ωδηγήθη εις όνειρόν του από τον Θεόν, ανεχώρησεν εις τα μέρη της Γαλιλαίας, όπου ήτο ηγεμών ο ολιγώτερον σκληρός από τον αδελφόν του Αρχέλαον Ηρώδης ο Αντίπας.

23 Και αφού ήλθε, κατοίκησεν εις πόλιν που λέγεται Ναζαρέτ, δια να πραγματοποιηθή εκείνο , που ελέχθη από τους προφήτας, ότι ο Ιησούς θα ονομασθή από τους εχθρούς του περιφρονητικώς Ναζωραίος.

Άβαταρ μέλους
gkou
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2629
Εγγραφή: Τρί Μαρ 21, 2006 9:00 am
Τοποθεσία: Γεωργία@Κόρινθος

Δημοσίευση από gkou » Παρ Μάιος 16, 2008 2:44 pm

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄


Στιχ. 1-12. Ο Πρόδρομος Ιωάννης εις την έρημον.

Εν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται ᾿Ιωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς ᾿Ιουδαίας
2 καὶ λέγων· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.


3 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ρηθεὶς ὑπὸ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.


4 Αὐτὸς δὲ ὁ ᾿Ιωάννης εἶχε τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ αὐτοῦ ἦν ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον.


5 Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν ῾Ιεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ ᾿Ιορδάνου,
6 καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
7 ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;
8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας,
9 καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ.

10 ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ρίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
11 ἐγὼ μὲν βαπτίζω ὑμᾶς ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ καὶ πυρί.
12 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.

Μετάφραση

Κατʼ εκείνας δε τας ημέρας ,κατά τας οποίας ο Ιησούς ιδιώτευεν εις Ναζαρέτ, εβγήκεν ο Ιωάννης ο βαπτιστής εις την δημοσίαν δράσιν του και εκήρυττεν εις την έρημον της Ιουδαίας ,που εκτείνεται προς βορράν της Νεκράς θαλάσσης και προς δυσμάς του Ιορδάνου,

2 και έλεγε. μεταννοείτε. αλλάξατε αποφασιστικά σκέψεις και φρονήματα και ζωήν, διότι πλησιάζει ο καιρός, κατά τον οποίον ο Μεσσίας με την νέαν ουράνιον ζωήν, που θα μας φέρη, θα εγκαθιδρύση και επί της γης την βασιλείαν των ουρανών.

3 Έπρεπε δε κατʼ εκείνας τας ημέρας να εμφανισθή ο Ιωάννης και να ακουσθή το κήρυγμα αυτό, διότι αυτός ήτο ο άνθρωπος ,δια τον οποίον επροφήτευσεν ο Ησαΐας ο προφήτης , όταν είπε φωτιζόμενος από το πνεύμα του θεού. φωνή ανθρώπου, ο οποίος κράζει εις την έρημον και λέγει. Ετοιμάσατε τον δρόμον, δια του οποίου θα έλθη προς σας ο Κύριος. Κάμετε ίσιους και ομαλούς τους δρόμους , από τους οποίους θα περάση. Ξερριζώσατε δηλαδή από τας ψυχάς σας τις αγκαθιές των αμαρτωλών παθών και ρίψατε μακράν τους λίθους του εγωισμού και της σκληρότητος και καθαρίσατε με την μετάνοιαν το εσωτερικόν σας δια να δεχθή τον Κύριον.

4 Σύμφωνος δε προς το κήρυγμά του καθʼ όλα ήτο και ο όλος βίος του Ιωάννου και η όλη εμφάνισίς του. Αυτός ο Ιωάννης εφόρει ένδυμα υφασμένον από τρίχας καμήλου, με ζώνην δερματίνην γύρω από την μέσην του. Η τροφή του δε ήτο πρόχειρος και ξηρά. Δηλαδή ακρίδες απʼ εκείνες που έφερεν ο άνεμος εις την έρημον από την Αραβίαν ,και μέλι που μέσα εις σχισμάς πετρών αποθήκευαν άγρια μελίσσια.

5 Τότε επήγαιναν έξω προς αυτόν οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων και ολοκλήρου της Ιουδαίας και όλης της χώρας ,που εξετείνετο εις την δεξιάν και αριστεράν όχθην του Ιορδάνου ποταμού.
6 Και εβαπτίζοντο μέσα εις τον Ιορδάνην ποταμόν από τον Ιωάννην , συγχρόνως δε εξωμολογούντο τας αμαρτίας των.

7 Όταν δε είδεν ο Ιωάννης πολλούς από τους Φαρισαίους και τους Σαδδουκαίους να έρχωνται δια να λάβουν το βάπτισμά του, τους είπεν. Απόγονοι των φαρμακερών οχιών, που έχετε την κακίαν κληρονομικήν, διότι και οι πρόγονοί σας γεμάτοι από το δηλητήριον της πονηρίας και μοχθηρίας ήσαν, ποίος σας ωδήγησε να φύγετε και να σωθήτε από την οργήν , που πρόκειται μετʼ ολίγον να ξεσπάση;
8 Δια να σωθήτε λοιπόν από την οργήν αυτήν, κάμετε έργα αγαθά, τα οποία είναι καρπός άξιος της αληθούς μετανοίας ,και δείξατε εις το εξής με τας εναρέτους πράξεις σας , ότι μετενοήσατε ειλικρινώς.
9 Και μη σας αρέση να απατάτε τον εαυτόν σας και να λέγετε μέσα σας. πατέρα έχομεν τον Αβραάμ. Διότι σας λέγω, ότι ο Θεός έχει την δύναμιν και από τα λιθάρια αυτά να αναστήση απογόνους του Αβραάμ.

10 Τώρα δε και ο πέλεκυς της θείας κρίσεως ευρίσκεται κοντά εις την ρίζαν των δένδρων ,έτοιμος να κόψη σύρριζα καθένα άνθρωπον, που ομοιάζει προς άκαρπον δένδρον. Κάθε δένδρον λοιπόν , που δεν κάνει καρπόν καλόν , κόπτεται από την ρίζαν και ρίπτεται εις το πυρ. Αυτό θα πάθη και κάθε άνθρωπος ,που δεν έχει καρπόν αρετής.
11 Είναι δε και δυνατόν και εύκολον να καρποφορήσετε την αρετήν. Ζδιότι ναι μεν εγώ σας βαπτίζω με νερόν, προς τον σκοπόν του να εισαχθήτε εις κατάστασιν μετανοίας. εκείνος όμως που έρχεται ύστερα από εμέ, είναι λόγω του αξιώματός του και της θείας φύσεώς του δυνατώτερος από εμέ. Αυτού δεν είμαι άξιος εγώ ούτε ως ο έσχατος δούλος να βαστάσω τα υποδήματά του. Αυτός θα σας βαπτίση με Πνεύμα Άγιον και με το καθαρτικόν πυρ της χάριτος.
12 Κρατεί εις την χείρα φτυάρι, που λιχνίζει. Η δικαία κρίσις του δηλαδή είναι έτοιμος να λειτουργήση και θα καθαρήση τελείως το αλώνιόν του, ήτοι τον κόσμον ολόκληρον. Και θα συνάξη τον σίτον του εις την αποθήκην, ήτοι τους εναρέτους εις την ουράνιον βασιλείαν, το δε άχυρον ,ήτοι τους αμετανοήτους, θα κατακαύση με φωτιά, που δεν σβήνει ποτέ.

Άβαταρ μέλους
gkou
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2629
Εγγραφή: Τρί Μαρ 21, 2006 9:00 am
Τοποθεσία: Γεωργία@Κόρινθος

Δημοσίευση από gkou » Σάβ Μάιος 17, 2008 11:05 am

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΥΠΟ + ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
Έκδοσις πεντηκοστή
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»
ΑΘΗΝΑΙ 2005

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Στιχ. 13-17. Βάπτισις του Ιησού εις τον Ιορδάνην.

13 Τότε παραγίνεται ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν ᾿Ιορδάνην πρὸς τὸν ᾿Ιωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ.

14 ὁ δὲ ᾿Ιωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;
15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν·
16 καὶ βαπτισθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν·
17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

Μετάφραση

13 Τότε ήλθεν ο Ιησούς από τη Γαλιλαίαν εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην δια να βαπτισθή από αυτόν.
14 Ο Ιωάννης όμως τον ημπόδιζε ζωηρά και έλεγεν. Εγώ έχω ανάγκην να βαπτισθώ από σε τον αναμάρτητον ,και συ έρχεσαι προς εμέ δια να λάβης βάπτισμα;

15 Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν. Άφησε τώρα τας αντιρρήσεις και μη φέρης δυσκολίαν να βαπτισθώ. Διότι κατʼ αυτόν τον τρόπον ταπεινούμενος πρέπει να πληρώσω πάσαν εντολήν του Θεού , ο οποίος σου ανέθεσεν ως καθήκον να βαπτίζης. Τότε ο Ιωάννης αφήκεν αυτόν να βαπτισθή.
16 Και όταν εβαπτίσθη ο Ιησούς, επειδή ως αναμάρτητος δεν είχε τίποτε να εξομολογηθή , ανέβη αμέσως από το νερόν του Ιορδάνου και δεν έμεινεν επί πολύ εις αυτό, όπως οι άλλοι, που κατά το βάπτισμά των εξωμολογούντο τας αμαρτίας των. Και ιδού ήνοιξαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνη με εξωτερικόν σχήμα και μορφήν ομοίαν προς περιστεράν και να έρχεται επάνω του.

17 Και ιδού φωνή ηκούσθη από τους ουρανούς που έλεγεν. Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπημένος, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Τον εγέννησα αϊδίως και είναι ως Θεός μονάκριβός μου Υιός ,ως άνθρωπος δε απολύτως αναμάρτητος . Πάντοτε έκαμε το αρεστόν ενώπιόν μου.

Άβαταρ μέλους
gkou
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2629
Εγγραφή: Τρί Μαρ 21, 2006 9:00 am
Τοποθεσία: Γεωργία@Κόρινθος

Δημοσίευση από gkou » Δευ Μάιος 19, 2008 10:12 am

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Στιχ. 1-11 . Οι τρεις πειρασμοί του Ιησού.

Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου, 2 καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα ὕστερον ἐπείνασε.
3 καὶ προσελθὼν αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται.
4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε· γέγραπται, οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ ρήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ.
5 Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ

6 καὶ λέγει αὐτῷ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτόν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

7 ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· πάλιν γέγραπται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου.

8 Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν

9 καὶ λέγει αὐτῷ· ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.
10 τότε λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.

11 Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.

Μετάφραση

Τότε ο Ιησούς ωδηγήθη από εσωτερικήν παρακίνησιν του Αγίου πνεύματος εις την έρημον, δια να πειρασθή υπό του διαβόλου και αγωνισθή νικηφόρος κατʼ αυτού.

2 Και αφού ενήστευσαν επί τεσσαράκοντα ημέρας και νύκτας συνεχώς, χωρίς να φάγη τίποτε κατά την περίοδον αυτήν , ύστερον επείνασε.

3 Και τότε τον επλησίασεν αυτός, που έργον έχει να πειράζη και να ωθή τον άνθρωπον εις την αμαρτίαν, και του είπεν. Εάν είσαι υιός του Θεού, όπως εμαρτύρησεν η φωνή, που ηκούσθη εις τον Ιορδάνην, δείξε το με θαύμα. Ειπέ οι λίθοι αυτοί να γίνουν άρτοι.
4 Ο δε Ιησούς απεκρίθη και είπεν. Είναι γραμμένον εις το Δευτερονόμιον: δεν θα διατηρηθή εις την ζωήν ο άνθρωπος δια μόνου του άρτου, αλλά με κάθε προσταγήν, που θα εξέλθη από το στόμα του Θεού. Όταν το είπη ο Θεός, και χωρίς τροφήν ακόμη θα ζήση ο άνθρωπος.
5 Τότε ο διάβολος τον παρέλαβε και σηκωμένον δια μέσου του αέρος τον έφερεν εις την αγίαν πόλιν Ιερουσαλήμ και τον έστησεν όρθιον εις την κορνίζαν της στέγης του ναού, που ήτο τόσον υψηλά, ώστε εζαλίζετο κανείς, εάν απʼ εκεί έβλεπε προς τα κάτω.

6 και λέγει εις αυτόν. Εάν είσαι υιός του θεού, ρίψε τον εαυτόν σου κάτω, δια να δειχθή φανερά εις όλους η προς σε αγάπη και προστασία του Πατρός σου. Διότι έχει γραφή εις τους Ψαλμούς, ότι ο Θεός θα δώση εντολήν δια σε εις τους αγγέλους του και αυτοί θα σε σηκώσουν εις τας χείρας ,δια να μη σου συμβή η παραμικρά βλάβη.

7 Είπεν δε εις αυτόν ο Ιησούς. Ναι. Αλλʼ έχει γραφή πάλιν. Δεν θα εκθέσης εις κίνδυνον τον εαυτόν σου δια να δοκιμάσης και βεβαιωθής δια των πραγμάτων, εάν Κύριος ο Θεός σου θα σε προστατεύση.

8 Πάλιν παρέλαβε αυτόν ο διάβολος και τον μετέφερεν εις όρος πολύ υψηλόν και δεικνύει εις αυτόν σαν εις πανόραμα όλα τα βασίλεια του τότε κόσμου και τα πλούτη και την μεγαλοπρέπειαν των πόλεών των και το πλήθος των κατοίκων των και όλην την δόξαν των.

9 Και είπεν εις αυτόν. Ως άρχων και κυρίαρχος του κόσμου τούτου θα σου δώσω όλα αυτά που βλέπεις, εάν πέσης κατά γης και με προσκυνήσης αναγνωρίζων με ως κύριόν σου. Τότε είπεν εις αυτόν ο Ιησούς. Φύγε, σατανά. Διότι έχει γραφή. Κύριον του Θεόν σου θα προσκυνήσης και αυτόν μόνον θα λατρεύσης.


11 Τότε αφήκεν αυτόν ανενόχλητον ο διάβολος. Και ιδού άγγελοι ήλθον πλησίον του Ιησού και τον υπηρέτουν παρέχοντες εις αυτόν τας διακονίας και εκδουλεύσεις των.

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΥΠΟ + ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
Έκδοσις πεντηκοστή
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»
ΑΘΗΝΑΙ 2005

Άβαταρ μέλους
vic
Έμπειρος Αποστολέας
Έμπειρος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 260
Εγγραφή: Τρί Μάιος 15, 2007 8:00 am
Τοποθεσία: Ρωμανία

Δημοσίευση από vic » Δευ Μάιος 19, 2008 5:51 pm

Νομίζω χρειάζεται προσοχή και είναι καλύτερο να χρησιμοποιούμε την ερμηνεία της Αποστολικής Διακονίας γιατί ο Τρεμπέλας, που υποστηρίζεται κυρίως από τις οργανώσεις, έχει κατηγορηθεί ότι σε αρκετά σημεία δεν ακολουθεί την ερμηνεία των πατέρων της Εκκλησίας

Άβαταρ μέλους
gkou
Κορυφαίος Αποστολέας
Κορυφαίος Αποστολέας
Δημοσιεύσεις: 2629
Εγγραφή: Τρί Μαρ 21, 2006 9:00 am
Τοποθεσία: Γεωργία@Κόρινθος

Δημοσίευση από gkou » Δευ Μάιος 19, 2008 5:56 pm

Ίσα ίσα που θεωρείται από τους πιο έγκυρους και έχει την έγκριση της Εκκλησίας. Προσωπικά ,προτείνω να ρωτήσουμε κάποιον πιο αρμόδιο να μας απαντήσει. Μπορούμε να ρωτήσουμε τον π.Αντώνιο λοιπόν!

Απάντηση

Επιστροφή στο “Αγία Γραφή”